همایش اقتصاد و مدیریت دانشگاههای شمال غرب کشور , 2011-02-20

عنوان : ( منابع انسانی شرکت گاز مهمترین عامل در رضایتمندی مشترکین )

نویسندگان: حسین میرزائی , سورنا حیدرپور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیق «بررسی میزان رضایت مشترکین خانگی وغیر خانگی جزء و عمده از اداره گاز استان آذربایجان شرقی» به پیشنهاد اداره گاز استان آذربایجان شرقی و توسط معاونت پژوهشی دانشگاه تبریز در سال 1388 انجام گرفت. روش تحقیق حاضر «پیمایشی» بوده و جامعه آماری تحقیق کلیه مشترکین تا سال 1388 و حجم نمونه نهایی 9041 مشترک می‌باشد. روش گردآوری اطلاعات پرسشنامه و مصاحبه بوده است. به طور کلی این تحقیق درصدد پاسخگویی به دو سئوال اصلی بوده است: نخست: «میزان رضایت مشترکین از اداره گاز استان آذربایجان شرقی درسال 1388 در چه حدی است؟ ، دوم «چه عواملی بر میزان رضایت مشترکین مؤثر است؟» به طور کلی یافته‌ها و نتایج پژوهش نشان داد که میانگین رضایت مشترکین در حد نسبتا بالایی است.که بویژه این نتیجه در مقایسه عملکرد این اداره با دیگر ادارات دولتی استان مشهود است. در رابطه با هدف دوم یعنی مهمترین عوامل موثر بر رضایتمندی مشترکین نتایج موید این مطلب است که نقش متغیرهای مربط به منایع انسانی شرکت از جمله ؛«نحوه برخورد کارکنان»،«صلاحیت و تجربه ماموران شرکت» بیش از سایر متغیرهای مورد بررسی دیگر است که این خود لزوم توجه این اداره را به نیروی انسانی خود در جلب رضایت مسترکین اش طلب می کند

کلمات کلیدی

, شرکت گاز, مشترکین, رضایت, نحوه برخورد کارکنان, صلاحیت و تجربه ماموران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039185,
author = {میرزائی, حسین and سورنا حیدرپور},
title = {منابع انسانی شرکت گاز مهمترین عامل در رضایتمندی مشترکین},
booktitle = {همایش اقتصاد و مدیریت دانشگاههای شمال غرب کشور},
year = {2011},
location = {میانه, ايران},
keywords = {شرکت گاز،مشترکین، رضایت،نحوه برخورد کارکنان، صلاحیت و تجربه ماموران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T منابع انسانی شرکت گاز مهمترین عامل در رضایتمندی مشترکین
%A میرزائی, حسین
%A سورنا حیدرپور
%J همایش اقتصاد و مدیریت دانشگاههای شمال غرب کشور
%D 2011

[Download]