هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی , 2013-07-06

عنوان : ( تجزیه ارتباط بین برخی صفات زراعی با نشانگرهای ISSR در بیست ژنوتیپ سیب زمینی )

نویسندگان: احمد سخدری , سعید ملک زاده شفارودی , علی اصغری , مهناز کیانی فریز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: تنوع ژنتیکی 20 ژنوتیپ سیب زمینی با استفاده از نشانگرهای ISSR و رابطه این نشانگرها با برخی صفات وابسته به عملکرد مورد بررسی قرار گرفت. پس از استخراج DNA محصولات تکثیری تفکیک و الگوی باندی آن ها امتیازدهی شد. بر اساس داده های حاصل میزان چند شکلی و میانگین تنوع ژنتیکی برای هرآغازگر محاسبه و در نهایت ژنوتیپ ها گروه بندی شدند. صفات وزن خشک ساقه، وزن خشک برگ، وزن خشک کل اندام های هوایی، وزن خشک ریشه ها، وزن تر غده های ریز، وزن تر غده های درشت، تعداد غده ها و عملکرد در ژنوتیپ های سیب زمینی نیز اندازه گیری شدند. از 16 آغازگرISSR، 6 آغازگر توانستند الگوی باندی مناسبی را تکثیر دهند. بطورکلی این شش آغازگر 61 نوار چندشکل تولید کردند که بیشترین نوار چند شکل متعلق به نشانگر UBC827 ISSR بود. شاخص اطلاعات شانون و نی در این افراد به ترتیب برابر 5/0 و 33/0 بود که نشان دهنده تنوع مناسب بین ارقام مورد بررسی بود. بر اساس تجزیه ارتباط نشانگر ها با ارزش های فنوتیپی، 20 الل از مجموع 65 الل تولید شده، رابطه معنی داری با 8 صفت از صفات مورد ارزیابی در ژنوتیپ-های سیب زمینی نشان دادند. صفت وزن خشک برگ با 7 الل، بیشترین ارتباط معنی دار و صفت وزن خشک ساقه با دو الل، کمترین ارتباط معنی دار را با نشانگرها از خود نشان دادند.

کلمات کلیدی

, کلید واژگان: تجزیه ارتباط, رگرسیون گام به گام, سیب زمینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039195,
author = {احمد سخدری and ملک زاده شفارودی, سعید and علی اصغری and کیانی فریز, مهناز},
title = {تجزیه ارتباط بین برخی صفات زراعی با نشانگرهای ISSR در بیست ژنوتیپ سیب زمینی},
booktitle = {هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلید واژگان: تجزیه ارتباط، رگرسیون گام به گام، سیب زمینی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تجزیه ارتباط بین برخی صفات زراعی با نشانگرهای ISSR در بیست ژنوتیپ سیب زمینی
%A احمد سخدری
%A ملک زاده شفارودی, سعید
%A علی اصغری
%A کیانی فریز, مهناز
%J هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی
%D 2013

[Download]