یازدهمین همایش سراسری حسابداری ایران , 2013-10-09

عنوان : ( تأثیر تغییرات نرخ ارز بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )

نویسندگان: بهزاد کاردان , بهزاد بیگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر تغییرات نرخ ارز بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت محاسبه تغییرات نرخ ارز از میانگین تغییرات نرخ ارز ماهیانه و به منظور محاسبه عملکرد صادراتی شرکت ها از پنج معیار بازده فروش، بازده دفتری و بازار دارایی ها و همچنین بازده دفتری و بازار حقوق صاحبان سهام استفاده شده است. در این پژوهش، تعداد 131 شرکت در قالب هفت صنعت مختلف در دوره ی زمانی 1390-1383 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیونی ترکیبی/تلفیقی و نرم افزار Eviews 6 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در صنعت خودرو و تجهیزات، تأثیر تغییرات نرخ ارز بر تمام معیارهای عملکرد منفی و معنی دار بوده است. در صنعت سیمان، آهک و گچ، تأثیر تغییرات نرخ ارز بر بازده فروش و بازده دفتری دارایی ها، منفی و معنی دار بوده است. در صنایع محصولات شیمیایی و نفتی و مواد و محصولات دارویی، تأثیر تغییرات نرخ ارز بر بازده دفتری حقوق صاحبان سهام و در صنعت محصولات فلزی، تأثیر تغییرات نرخ ارز بر بازده بازار حقوق صاحبان سهام، منفی و معنی دار بوده است.

کلمات کلیدی

, تغییرات نرخ ارز, بازده فروش, بازده دفتری و بازار دارایی ها, بازده دفتری و بازار حقوق صاحبان سهام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039225,
author = {کاردان, بهزاد and بیگی, بهزاد},
title = {تأثیر تغییرات نرخ ارز بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران},
booktitle = {یازدهمین همایش سراسری حسابداری ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تغییرات نرخ ارز، بازده فروش، بازده دفتری و بازار دارایی ها، بازده دفتری و بازار حقوق صاحبان سهام},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر تغییرات نرخ ارز بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
%A کاردان, بهزاد
%A بیگی, بهزاد
%J یازدهمین همایش سراسری حسابداری ایران
%D 2013

[Download]