دیمیه سمیىار ملی مدیریت پریرش دام و طیور - داوشگا شهید باهىر کرمان، 13 شهریور ماه 1392 , 2013-09-07

عنوان : ( تأثیر تزریق E-Selenium دردوره ی انتقال برنرخ وقوع جفت ماندگی، پارامترهای تولیدی و اقتصادی درگلّه های صنعتی گاوشیری )

نویسندگان: رضا خداوردی , حامد کشفی , احمد رضا یزدانی , عباسعلی ناصریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ایی تحمیک ب ه ظٌ رَ ارسیببی التصبدی هذیزیتی را بّزد تشریک E-Selenium لبل اس سایوبى در د رٍ ی ا تًمبل بز ر یٍ هیشاى لٍ عَ خفت هب ذًگی، پبراهتز بّی ت لَیذی، التصبدی هذیزیتی در گلّ بّی ص ؼٌتی گب ضیزی ض زْستبى ضب زّ دٍ ص رَت پذیزفت. بذیی ه ظٌ رَ پزسص بًه ای تذ یٍی گزدیذ ک ب سَیل ی آى اعّلاػبت ه رَد یًبس خ تْ ایی بزرسی خوغ آ رٍی ضذ. ایی پزسص بًه در لسوت ا لٍّ حب یٍ اعّلاػبت هزب طَ ب اخزا یب ػذم اخزای ایی را بّزد هذیزیتی شّی ی اخزای آى ب دَ. در لسوت بؼذ اعّلاػبت هزب طَ ب زًخ لٍ عَ خفت هب ذًگی شّی بّی درهب یً بب تکی بز ػلائن ببلی یٌ رک رَد بّی ب ذْاضتی درهب یً در بًْیت اعّلاػبت هزب طَ ب رک رَد بّی ت لَیذی، هیب گًیی ت لَیذ، درآهذ بًخبلص حبصل اس فز شٍ ضیز ب اسای زّ رأس در سبل، هیب گًیی ببر رٍی شّی بّی آى اخذ گزدیذ. پس اس هزتب سبسی، اعّلاػبت اس عزیک بزلزاری ر یٍ ی رگزسی ىَ چ ذٌ هتغیز ) Multiple Linear Regression ( بب استفبد اس زًم افشار آهبری SAS 9.1 ه رَد آ بًلیش لزار گزفت ذٌ. وّچ یٌی هیشاى وّبستگی ارتببط بیی هتغیز بّ یًش اس عزیک هحبسب ی ضزایب وّبستگی پیزس ىَ هحبسب گزدیذ. در پبیبى هطخص گزدیذ ک بکبرگیزی ایی را بّزد هذیزیتی تأثیز هؼ یٌ داری بز ر یٍ پبراهتز بّی هذیزیتی، ت لَیذی التصبدی داضت ه خَب ب بْ دَ ایی ضبخص بّ هی گزدد.

کلمات کلیدی

خفت هب ذًگی د رٍ ی ا تًمبل ض زْستبى ضب زّ دٍ گلّ بّی ص ؼٌتی گب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039398,
author = {خداوردی, رضا and حامد کشفی and احمد رضا یزدانی and ناصریان, عباسعلی},
title = {تأثیر تزریق E-Selenium دردوره ی انتقال برنرخ وقوع جفت ماندگی، پارامترهای تولیدی و اقتصادی درگلّه های صنعتی گاوشیری},
booktitle = {دیمیه سمیىار ملی مدیریت پریرش دام و طیور - داوشگا شهید باهىر کرمان، 13 شهریور ماه 1392},
year = {2013},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {خفت هب ذًگی د رٍ ی ا تًمبل ض زْستبى ضب زّ دٍ گلّ بّی ص ؼٌتی گب ضیزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر تزریق E-Selenium دردوره ی انتقال برنرخ وقوع جفت ماندگی، پارامترهای تولیدی و اقتصادی درگلّه های صنعتی گاوشیری
%A خداوردی, رضا
%A حامد کشفی
%A احمد رضا یزدانی
%A ناصریان, عباسعلی
%J دیمیه سمیىار ملی مدیریت پریرش دام و طیور - داوشگا شهید باهىر کرمان، 13 شهریور ماه 1392
%D 2013

[Download]