دیمیه سمیىار ملی مدیریت پریرش دام ی طی رً - داوشگا شهید باهىر کرمان، 86 شهری رً ما 839 , 2013-09-07

عنوان : ( اثز تغذیه روغن سویای اکسید ضده در تقابل با نقص آنتی اکسیدانی هسته انار بز متابولیسم بز های سانن در دوره انتقال )

نویسندگان: سید احسان غیاثی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ث ه ؾٌ سَ ثشسػی اثش س غٍی ػ یَبی اکؼیذ ؿذ دس تقبثل ثب قًؾ آ تًی اکؼیذا یً ؼّت ا بًس ثش هتبث لَیؼن ثض بّی ػب یً دس د سٍ ا تًقبل، 47 کیل گَشم، دس قبلت عشح کبهلاً تصبدفی ثب وً ثشداسی بّی تکشاس ؿذ دس صهبى، دس ± تقذاد 18 ساع ثض ؿیشی ػب یً ثب هیب گًیی صٍ یً 9 4 ) 4 دسصذ، س غٍی خبم تبص ػ یَب، 2 ) ثبص صهب یً 21 س صٍ قجل اص صایؾ ه سَد ثشسػی قشاس گشفت ذٌ. تیوبس بّی آصهبیی ؿبهل خیش پبی : 1 8 دسصذ )هبد خک(، س غٍی خبم اکؼیذ ؿذ ػ یَب ؼّت ا بًس ث دَ. تًبیح ًبى دسصذ، س غٍی خبم اکؼیذ ؿذ ػ یَب 3( ث تشتیت 4 3 ؼًجت ث داد ک قبثلیت ضّن سیض هغزی بّ، یًتش طٍى آه یًَبکی ؿکوج هصشف اختیبسی خ سَاک ث ع سَ هق یٌ داسی دس اثش تیوبس 2 ػبیش تیوبس بّ ث تشتیت کب ؾّ افضایؾ یبفت. ؿبخص اػیذیت ادساس ث ع سَ هق یٌ داسی دس اثش تیوبس 3 کب ؾّ حدن ادساس دس اثش تیوبس 2 افضایؾ یبفت. سع ثَت حدن گل لَ هذف ؿَ دس اثش تیوبس 2 کب ؾّ هق یٌ داسی ًبى داد. تیوبس 2 ث تشتیت ثبفث گشایؾ ث افضایؾ کب ؾّ دس غلؾت ثتب یّذس کٍؼی ث تَیشات گل کَض گشدیذ. ث ع سَ کلی س غٍی اکؼیذ ؿذ ثبفث تذیذ ف اَسض اػتشع اکؼیذاتی ؼّت ا بًس ثب هکب یًؼن آ تًی اکؼیذا یً ثبفث ث جْ دَ فشاػ دٌ بّی هتبث لَیکی ؿذ.

کلمات کلیدی

س غٍی اکؼیذ ؿذ ؼّت ا بًس آ تًی اکؼیذاى هتبث لَیؼن ثض ػب یً
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039400,
author = {سید احسان غیاثی and ولی زاده, رضا and ناصریان, عباسعلی},
title = {اثز تغذیه روغن سویای اکسید ضده در تقابل با نقص آنتی اکسیدانی هسته انار بز متابولیسم بز های سانن در دوره انتقال},
booktitle = {دیمیه سمیىار ملی مدیریت پریرش دام ی طی رً - داوشگا شهید باهىر کرمان، 86 شهری رً ما 839},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {س غٍی اکؼیذ ؿذ ؼّت ا بًس آ تًی اکؼیذاى هتبث لَیؼن ثض ػب یً -},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثز تغذیه روغن سویای اکسید ضده در تقابل با نقص آنتی اکسیدانی هسته انار بز متابولیسم بز های سانن در دوره انتقال
%A سید احسان غیاثی
%A ولی زاده, رضا
%A ناصریان, عباسعلی
%J دیمیه سمیىار ملی مدیریت پریرش دام ی طی رً - داوشگا شهید باهىر کرمان، 86 شهری رً ما 839
%D 2013

[Download]