دیمیه سمیىار ملی مدیریت پریرش دام ی طی رً - داوشگا شهید باهىر کرمان، 16 شهری رً ما 13 , 2013-09-07

عنوان : ( اثر سطوح افسایشی ساپونین بر تولید گاز در شرایط برون تنی )

نویسندگان: محمد هادی اعظمی , عبدالمنصور طهماسبی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ایی هغبلع ث ه ظٌ سَ اٍسػی پیؾ فشض اثش گزاسی ػبپ یًَی ثش و تٌیه تخویش ، لبثلیت ضّن هبد آلی ت لَیذ گبص دس ؿشایظ ثش ىٍ ت یٌ 108 هیىش لٍیتش هحل لَ ػبپ یًَی ث ؿی بّی حب یٍ 500 هیلی گشم ه اَد خ سَاوی 30 هیلی 72 ، عشاحی ؿذ. ثذیی ه ظٌ سَ ػغ حَ 0 لیتش هبیع ؿىوج هخل طَ ؿذ ثب ثضاق هص عٌَی ث ؼًجت 2:1 ، اضبف ؿذ ت لَیذ گبص اص 2 تب 96 ػبعت پغ اص ا ىً ثَبػی ىَ ا ذًاص گیشی ؿذ )آصهبیؾ ػ ثبس تىشاس ؿذ دس شّ آصهبیؾ 6 تىشاس ثشای شّ تیوبس دس ظًش گشفت ؿذ(. ػغ حَ افضایی ػبپ یًَی ه خَت تغییش هع یٌ داسی دس س ذًٍ ت لَیذ گبص ثخؾ و ذٌ تخویش (b) گًشدیذ اهب ثبثت شًخ ت لَیذ گبص (c) ا شًطی لبثل هتبث لَیؼن ME) ( لبثلیت ضّن هبد آلی (OMD) اػیذ چشة ص دًیش و تَب (SCFA) ث ع سَ هع یٌ داسی دس ؿی بّی حب یٍ ػبپ یًَی ووتش ث دَ. تًبیح ایی هغبلع ًبى هید ذّ و ػبپ یًَی ه خَ دَ دس خ سَان بّ وّجؼتگی ه فٌی ثب ثبثت شًخ ت لَیذ گبص (c) ، ا شًطی لبثل هتبث لَیؼن ME) (، لبثلیت ضّن هبد آلی (OMD) اػیذ چشة ص دًیش و تَب (SCFA) داسد اصی شٌ احتوبلا ػبپ یًَی هیت اَ ذً دس ؿشایظ دس ىٍ صادی یًض ه خَت وب ؾّ عولىشد حی اَ بًت ًخ اَسو ذٌ گشدد.

کلمات کلیدی

ػبپ یًَی ت لَیذ گبص ثبثت شًخ ت لَیذ گبص ثخؾ و ذٌ تخویش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039402,
author = {محمد هادی اعظمی and طهماسبی, عبدالمنصور and ناصریان, عباسعلی and ولی زاده, رضا},
title = {اثر سطوح افسایشی ساپونین بر تولید گاز در شرایط برون تنی},
booktitle = {دیمیه سمیىار ملی مدیریت پریرش دام ی طی رً - داوشگا شهید باهىر کرمان، 16 شهری رً ما 13},
year = {2013},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {ػبپ یًَی ت لَیذ گبص ثبثت شًخ ت لَیذ گبص ثخؾ و ذٌ تخویش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر سطوح افسایشی ساپونین بر تولید گاز در شرایط برون تنی
%A محمد هادی اعظمی
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%A ناصریان, عباسعلی
%A ولی زاده, رضا
%J دیمیه سمیىار ملی مدیریت پریرش دام ی طی رً - داوشگا شهید باهىر کرمان، 16 شهری رً ما 13
%D 2013

[Download]