دومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور کرمان , 2013-09-07

عنوان : ( بررسی انطباق اطلاعات حاصل از شاخص رطوبتی-دمایی ) THI ( به عنوان شاخصی از استرس گرمایی با داده های تولید شیر در )

نویسندگان: حمید تقوی , عباسعلی ناصریان , زهرا تقوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی امکان پیش بینی وقوع استرس گرمایی در گاوهای شیری شمال شرق ایران با استفاده از شاخص رطوبتی- دمایی) THI ( است. در این مطالعه، شاخص THI یوسف) 1891 ( برای تجزیه و تحلیل اثرات دما و رطوبت مورد استفاده قرار گرفت. داده های هواشناسی از ایستگاه تحقیقات هواشناسی شمال شرق ایران گرفته شد. پس از محاسبه THI ، تغییرات آن به کمک نمودارهای پراکندگی بررسی و مقادیر THI توسط طرح فاکتوریل دو عاملی آنالیز شد. ازنظر آماری، اثرات سال معنی دار بود و میانگین های ماهانه THI تفاوت های معنی داری را در طول هر سال نشان دادند و روند ثابتی داشتند. بالاترین مقادیر THI در ماه جولای ) 11 تیر تا 11 مرداد( بدست آمد که میانگین THI در این ماه در حدود مقدار آستانه احتمال وقوع استرس حرارتی بود. جهت بررسی صحت اطلاعات بدست آمده، تعداد 192281 رکورد تولید شیر یک گاوداری بزرگ صنعتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اطلاعات بدست آمده نشان داد که تولید شیر نیز روندی ثابت اما مخالف تغییرات THI در طول سال داشت به نحوی که با افزایش مقدار THI و عبور آن از مقادیر آستانه احتمال وقوع استرس گرمایی، میزان تولید شیر کاهش یافته و در ماه جولای به کمترین مقدار خود می رسید. به طور کلی نتایج این مطالعه نشان می دهد که شاخص THI جهت پیش بینی احتمال وقوع استرس گرمایی در گاوهای شیری مؤثر بوده و می تواند راهنمای مناسب گاوداران جهت انجام به موقع اقدامات پیش گیرانه باشد.

کلمات کلیدی

, شاخص رطوبتی دمایی ) THI (, گاو شیری, استرس گرمایی, تولید شیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039403,
author = {حمید تقوی and ناصریان, عباسعلی and زهرا تقوی},
title = {بررسی انطباق اطلاعات حاصل از شاخص رطوبتی-دمایی ) THI ( به عنوان شاخصی از استرس گرمایی با داده های تولید شیر در},
booktitle = {دومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور کرمان},
year = {2013},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {شاخص رطوبتی دمایی ) THI (- گاو شیری- استرس گرمایی- تولید شیر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی انطباق اطلاعات حاصل از شاخص رطوبتی-دمایی ) THI ( به عنوان شاخصی از استرس گرمایی با داده های تولید شیر در
%A حمید تقوی
%A ناصریان, عباسعلی
%A زهرا تقوی
%J دومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور کرمان
%D 2013

[Download]