روانشناسی افراد استثنایی, دوره (7), شماره (28), سال (2018-3) , صفحات (159-185)

عنوان : ( تبیین جهت گیری برنامه درسی معلّمان و کارشناسان دوره پیش و متوسطه حرفه ای آموزش و پرورش استثنائی براساس نوع نگرش به دانش آموزان کم توان ذهنی )

نویسندگان: فرزانه دیمه کارحقیقی , مقصود امین خندقی , سید محسن اصغری نکاح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مطالعه تبیین جهت گیری های برنامه درسی دوره پیش و متوسطه دانش آموزان کم توان ذهنی براساس نوع نگرش معلّمان و کارشناسان آموزش و پرورش استثنائی دو شهر مشهد و تهران به دانش آموزان کم توان ذهنی بود. مقیاس نگرش سنج در سه مؤلفه اصلی نگرش های خوش بینانه، تصورات غلط رفتاری و نگرش های بدبینانه با 22 گویه و پرسشنامه جهت گیری های برنامه درسی دوره متوسطه در سه مؤلفه اصلی جهت گیری های زندگی مستقل، جهت-گیری شغلی و جهت گیری تحصیلی (آکادمیک) با 41 گویه طراحی شد و در اختیار متخصصین جهت احراز روایی محتوایی قرار گرفت. جامعه مورد بررسی شامل دو گروه معلّمان مقاطع پیش و متوسطه حرفه ای در دو شهر تهران و مشهد؛ که 126 معلّم به روش نمونه گیری در دسترس و جامعه دوم شامل دست-اندرکاران دوره متوسطه حرفه ای؛که 33 نفر به شیوه تمام شماری انتخاب شدند و به هر دو پرسشنامه نگرش سنج و جهت گیری های برنامه درسی پاسخ دادند. پایایی مقیاس نگرش سنج از روش آلفای کرونباخ 84/0 و پرسشنامه جهت گیری برنامه درسی 94/0 احراز شد. روایی مقیاس و جهت گیری نیز از روش روایی محتوایی بدست آمد. نتایج حاصل از یافته های پژوهش نشان داد که نگرش های غالب معلّمان و کارشناسان نگرش های خوش بینانه بوده است. همچنین جهت-گیری غالب معلّمان و کارشناسان در دوره پیش و متوسطه حرفه ای جهت گیری زندگی مستقل تعیین شد که تفاوت آماری معناداری نیز در بین نظرات این دو گروه مشاهده نگردید. در رابطه با تأثیر نگرش ها بر نوع جهت گیری برنامه درسی آزمون های آماری تفاوت معناداری را در بین دو جهت گیری های تحصیلی و زندگی مستقل و سه نوع نگرش به دانش آموزان کم توان ذهنی نشان دادند، بدین معنا که نوع نگرش ها تبیین کننده جهت گیری ها می باشند.

کلمات کلیدی

, برنامه درسی, متوسطه حرفه ای, جهت گیری برنامه درسی , دانش آموز کم توان ذهنی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039628,
author = {دیمه کارحقیقی, فرزانه and امین خندقی, مقصود and اصغری نکاح, سید محسن},
title = {تبیین جهت گیری برنامه درسی معلّمان و کارشناسان دوره پیش و متوسطه حرفه ای آموزش و پرورش استثنائی براساس نوع نگرش به دانش آموزان کم توان ذهنی},
journal = {روانشناسی افراد استثنایی},
year = {2018},
volume = {7},
number = {28},
month = {March},
issn = {2252-0031},
pages = {159--185},
numpages = {26},
keywords = {برنامه درسی، متوسطه حرفه ای، جهت گیری برنامه درسی ، دانش آموز کم توان ذهنی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین جهت گیری برنامه درسی معلّمان و کارشناسان دوره پیش و متوسطه حرفه ای آموزش و پرورش استثنائی براساس نوع نگرش به دانش آموزان کم توان ذهنی
%A دیمه کارحقیقی, فرزانه
%A امین خندقی, مقصود
%A اصغری نکاح, سید محسن
%J روانشناسی افراد استثنایی
%@ 2252-0031
%D 2018

[Download]