علمی کشاورزی, دوره (37), شماره (2), سال (2014-9) , صفحات (49-61)

عنوان : ( تغییرات فصلی مقادیر نشت الکترولیتی،کربوهیدرات های محلول و رشد مجدد قلمه های چهار رقم انگور، (V.vinifera) تحت تنش یخ زدگی )

نویسندگان: حسین عراقی , علی تهرانی فر , بهرام عابدی , محمود شور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انگور ها یکی از میوه های مناطق معتدله است که اغلب در اثر یخ زدگی دچار خسارت می شود. در این پژوهش به منظور بررسی پاسخ چهار رقم انگور به تنش یخ زدگی در طول فصل رکود، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه عامل زمان جمع آوری (اواخر پائیز ، اواسط زمستان ، اواخر زمستان)، دما (25،10ـ، 12ـ، 14ـ، 16ـ، 18ـ، 20ـ و22ـ درجه سانتی گراد) و رقم (کلاهداری، کشمشی قرمز، یاقوتی و کشمشی سفید) با سه تکرار در آزمایشگاه گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد، سال 1389 انجام گرفت. نتایج آزمایش نشان داد در دمای 22- درجه سانتی گراد رقم کلاهداری و یاقوتی به ترتیب در اواخر پائیز و اواخر زمستان با 60 و 62 درصد دارای بیشترین میزان و رقم کشمشی قرمز در اواسط زمستان با 39 درصد دارای کمترین میزان نشت الکترولیتی بودند. رقم کلاهداری در اواخر پائیز و رقم یاقوتی در اواخر زمستان با 13/24 و 27 میلی گرم در لیتر و رقم کشمشی قرمز در اواسط زمستان با 33/37 میلی گرم در لیتر به ترتیب دارای کمترین و بیشترین میزان کربوهیدرات بودند. کمترین و بیشترین رشد مجدد به ترتیب از رقم یاقوتی در اواخر زمستان ( 12 درصد) و کشمشی قرمز در اواسط زمستان (45 درصد) بدست آمد. بنابراین رقم کشمشی قرمز بدلیل کربوهیدرات بیشتر و نشت الکترولیتی کمتر به عنوان رقم مقاوم به یخ زدگی معرفی می شود.

کلمات کلیدی

, رقم, رکود, عادت پذیری, کربوهیدرات, یخ زدگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039662,
author = {عراقی, حسین and تهرانی فر, علی and عابدی, بهرام and شور, محمود},
title = {تغییرات فصلی مقادیر نشت الکترولیتی،کربوهیدرات های محلول و رشد مجدد قلمه های چهار رقم انگور، (V.vinifera) تحت تنش یخ زدگی},
journal = {علمی کشاورزی},
year = {2014},
volume = {37},
number = {2},
month = {September},
issn = {0254-3648},
pages = {49--61},
numpages = {12},
keywords = {رقم، رکود، عادت پذیری، کربوهیدرات، یخ زدگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تغییرات فصلی مقادیر نشت الکترولیتی،کربوهیدرات های محلول و رشد مجدد قلمه های چهار رقم انگور، (V.vinifera) تحت تنش یخ زدگی
%A عراقی, حسین
%A تهرانی فر, علی
%A عابدی, بهرام
%A شور, محمود
%J علمی کشاورزی
%@ 0254-3648
%D 2014

[Download]