کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشهاو راهکارها , 2013-12-26

عنوان : ( ضرورت آینده پژوهی سازمانی با روش سناریوسازی )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , حامد حاج اقامعمار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

س. ٔمبِٝ ی حبضط زض ٘ظط زاضز ثب ثطضؾی ٔجب٘ی ٘ظطی ٚ تحمیمبت نٛضت ٌطفتٝ زض حٛظٜ ی عطاحی ؾٙبضیٛ ثٝ ػٙٛاٖ یىی اظ ٔ ٟٓ تطیٗ ضٚـ ٞبی آیٙسٜ پػٚٞی، ضطٚضت قٙبذت ٚ ثطضؾی آیٙسٜ ی ؾبظٔبٖ ٞب ثب اؾتفبزٜ اظ ایٗ ضٚـ ضا ثیبٖ ٕ٘بیس. پؽ اظ ٔغبِؼٝ ٚ ثطضؾی تحمیمبت ا٘زبْ قسٜ زض ایٗ ظٔیٙٝ، ٘بوبضآٔسی ضٚـ ٞبی پیف ثیٙی ته ٘مغٝ ای، افعایف ػسْ لغؼیت ٞبی ٔحیغی، اضظیبثی ٚ تسٚیٗ اؾتطاتػی ٞبی ؾبظ ٔب٘ی اظ رّٕٝ زلایّی ثٛز٘س وٝ ثٝ

کلمات کلیدی

, ػٚٞی, ؾٙبضیٛ, ػسْ لغؼیت,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039685,
author = {رحیم نیا , فریبرز and حاج اقامعمار, حامد},
title = {ضرورت آینده پژوهی سازمانی با روش سناریوسازی},
booktitle = {کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشهاو راهکارها},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {ػٚٞی، ؾٙبضیٛ، ػسْ لغؼیت، آیٙسٜ پػٚٞی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ضرورت آینده پژوهی سازمانی با روش سناریوسازی
%A رحیم نیا , فریبرز
%A حاج اقامعمار, حامد
%J کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشهاو راهکارها
%D 2013

[Download]