دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک , 2013-11-24

عنوان : ( تاکسونومی از استراتژیهای عملیات بخشهای بیمارستانهای درمانی شهر مشهد )

نویسندگان: علیرضا پویا , ریحانه شهرکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حوزه اهداف عملیاتی در سالهای اخیر توجه محققان را به خود جلب کرده است. اما هنوز کمبود تحقیقات، به ویژه تحقیقات تاکسنومی در این حوزه و به خصوص در بخش خدمات احساس میشود. هدف این تحقیق، تاکسونومی استراتژیهای عملیات خدمات درمانی بخشهای بیمارستانهای مشهد بر اساس اهداف عملیاتی آنها می-باشد. بدین منظور، نمونه ای 48 تایی از بخشهای بیمارستانهای درمانی در مشهد به تصادف انتخاب گردید و پس از بررسی پایایی و روایی ابزار تحقیق، برای تحلیل داده ها، از تحلیل خوشهای کای میانگین استفاده گردید. در پایان سه خوشه استراتژیکی شناسایی شدند که هرکدام از آنها بر اهداف عملیاتی مختلفی تأکید میکنند.

کلمات کلیدی

, استراتژیهای عملیاتی, اهداف عملیاتی, تحلیل خوشهای, خدمات درمانی, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039752,
author = {پویا, علیرضا and شهرکی, ریحانه},
title = {تاکسونومی از استراتژیهای عملیات بخشهای بیمارستانهای درمانی شهر مشهد},
booktitle = {دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {استراتژیهای عملیاتی، اهداف عملیاتی، تحلیل خوشهای، خدمات درمانی، مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاکسونومی از استراتژیهای عملیات بخشهای بیمارستانهای درمانی شهر مشهد
%A پویا, علیرضا
%A شهرکی, ریحانه
%J دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
%D 2013

[Download]