همایش سراسری سلامت سالمندان , 2013-02-19

عنوان : ( تأثیر4هفته پروتکل تمرینی یوگا بر میزان عزت نفس بانوان سالمند استان خراسان شمالی )

نویسندگان: مهتاب فیروزه , مهرداد فتحی , نیره رحیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه:سالمندی دوران حساسی از زندگی بشر است. با درنظر داشتن نیازهای خاص این دوران، توجه به عزت‌نفس و فعالیت‌های جسمی بسیار مهم است که نباید مورد غفلت قرار گیرد .با توجه به اهمیت ارتقاء سلامت سالمندان و ضرورت توجه به مولفه‌های ارتقای سلامت از جمله فعالیت جسمانی و بالا بردن عزت نفس، این مطالعه باهدف تاثیر4هفته پروتکل تمرینی یوگا بر میزان عزت‌نفس بانوان سالمند استان‌خراسان‌شمالی انجام شد. روش شناسی:پژوهش حاضر از نوع تحقیقات نیمه‌تجربی و از نظر‌هدف کاربردی می‌باشد،جامعه آماری پژوهش حاضر را 50 نفر از سالمندان استان خراسان شمالی با دامنه سنی60-75سال تشکیل می‌دادند، که به‌طور تصادفی به دو‌گروه تجربی و کنترلn=25تقسیم شدند.گروه تجربی4هفته(هفته‌ای3جلسه وهرجلسه به مدت45دقیقه)پروتکل تمرینی یوگا را اجرا کردند،و گروه کنترل به مدت4هفته استراحت کردند.برای تعیین میزان عزت نفس از هر دو گروه به صورت پیش آزمون و پس آزمون از پرسشنامه مقیاس اندازه‌گیری عزت نفس رزنبرگ استفاده شد. برای مقایسه متغیرها و نتایج درون گروهی از آزمون t-test همبسته‌ و برای مقایسه میانگین های بین گروهی ازt-testمستقل و نرم افزارspss16با مقدار آلفا برابر 5% مورد استفاده قرار گرفت. یافته‌های تحقیق:میانگین سنی آزمودنی‌ها4.5±67سال بود،مقایسه میانگین نمرات عزت نفس گروه تجربی قبل وبعد از4هفته انجام پروتکل تمرینی یوگا تفاوت معنی‌داری داشت. ولی مقایسه میانگین نمرات عزت نفس گروه کنترل قبل وبعد از4هفته استراحت تفاوت معنی‌داری نداشت. مقایسه عزت‌نفس بین دو گروه تجربی وکنترل نیز با‌آلفای برابر5%اختلاف معنی‌داری وجود داشت. بحث و نتیجه گیری:انجام فعالیت‌های ورزشی منظم در قالب‌یک‌‌ پروتکل تمرینی یوگا در افزایش عزت‌نفس سالمندان مؤثر می‌باشد و به عنوان یک‌روش‌بی‌خطر، کم‌هزینه و بدون عارضه برای ارتقاء سلامت سالمندان توصیه می‌شود.

کلمات کلیدی

, یوگا, عزت نفس, سالمند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039812,
author = {مهتاب فیروزه and فتحی, مهرداد and نیره رحیمی},
title = {تأثیر4هفته پروتکل تمرینی یوگا بر میزان عزت نفس بانوان سالمند استان خراسان شمالی},
booktitle = {همایش سراسری سلامت سالمندان},
year = {2013},
location = {کرمانشاه, ايران},
keywords = {یوگا،عزت نفس،سالمند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر4هفته پروتکل تمرینی یوگا بر میزان عزت نفس بانوان سالمند استان خراسان شمالی
%A مهتاب فیروزه
%A فتحی, مهرداد
%A نیره رحیمی
%J همایش سراسری سلامت سالمندان
%D 2013

[Download]