مطالعات برنامه درسی آموزش عالی, دوره (8), شماره (29), سال (2013-8) , صفحات (11-34)

عنوان : ( آموزه‌های نظریه آشوب در نظام آموزش و برنامه درسی علوم تجربی در ایران )

نویسندگان: محمدرضا آهنچیان , رضا محمدی چابکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مطالعه، دست‌یابی به دلالت‌های نظریة آشوب برای آموزش علوم در نظام آموزش و پرورش ایران بود. بدین منظور با پیروی از روش استنباطی، نکته های همبسته با هدف تحقیق از میان منابع معتبر شناسایی شد. در این راستا، کوشــش به عمل آمد تا ضمن معرفی نظریه آشوب، امکان رسیدن به توافقی غیرتحمیلی بر سر تغییرات احتمالاً ضروری در برنامه آموزش علوم به میان کشیده شود. مهم‌ترین دستاوردهای این رویکرد، استنباط 8 ویژگی در آموزش علوم متأثر از نظریه آشوب بود. این ویژگی ها که در مقاله به طور مبسوط ارایه شد، عبارتند از: گشوده، پویا، خلاق و دگرگون؛ هیجان‌انگیز، غیرمنتظره، و بی تعادل؛ غیرقطعی، غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل کنترل؛ ارتباط و تعامل پویا، فعال و هم‌افزای عناصر و اجزاء با یکدیگر و با محیط؛ با حضور کنش‌گرانی با موقعیت‌ها، خصلت‌هاو استعدادهای مختلف با کارکردها و وظایف خاص؛ با کنش و رفتار انسان‌هایی با ظرفیت‌هاو توانایی خودراهبری و خودسازمان‌دهی؛ ابتکار عمل و خلاقیت برای مواجهه با ساخت دانش در بستر تغییرات آن به آن و تازه شونده؛ و آموزش میان‌رشته‌ای علوم.

کلمات کلیدی

, پارادایم پیچیدگی, نظریه آشوب, آموزش علوم, نظام آموزش و پرورش ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039847,
author = {آهنچیان, محمدرضا and رضا محمدی چابکی},
title = {آموزه‌های نظریه آشوب در نظام آموزش و برنامه درسی علوم تجربی در ایران},
journal = {مطالعات برنامه درسی آموزش عالی},
year = {2013},
volume = {8},
number = {29},
month = {August},
issn = {2538-2241},
pages = {11--34},
numpages = {23},
keywords = {پارادایم پیچیدگی، نظریه آشوب، آموزش علوم، نظام آموزش و پرورش ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آموزه‌های نظریه آشوب در نظام آموزش و برنامه درسی علوم تجربی در ایران
%A آهنچیان, محمدرضا
%A رضا محمدی چابکی
%J مطالعات برنامه درسی آموزش عالی
%@ 2538-2241
%D 2013

[Download]