بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29

عنوان : ( تعیین اثر دما ٬ زمان و pH برخاکستردر شفاف سازی عصاره خرما با ژلاتین )

نویسندگان: مهدی جلالی , محمدحسین حدادخداپرست ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ژلاتین با داشتن بار مثبت سبب شفافیت عصاره ها می شود. هدف از تحقیق حاضر ٬ استفاده از ژلاتین و همزمان بودن با دما ٬ زمان ، pH و تعیین خاکستر با روش سطح پاسخ بود. بعد از ریز کردن خرما و مخلوط کردن با آب مقطر و تنظیم pH با اسید سیتریک و هیدروکسید سدیم عصاره اولیه به دست می آید. با افزدون 05/0 گرم در لیتر ژلاتین در Cº 40 و همزدن در10 دقیقه در دماها و زمان های مختلف می توان به بررسی خاکستر پرداخت. اثر متغیرها بر مدل رگرسیونی خاکستر نشان داد که تاثیر خطی زمان ٬ pH و درجه دوم دما و برهمکنش زمان و دما در مدل معنی دار بودند. مقادیر pH ،0001/0>P و زمان ،05/0>P و عبارت درجه دوم دما ،01/0>P به دست آمد. نتایج نشان دادند که کمترین خاکستر در زمان های بالا ٬ دما و pH های پایین حاصل می شود

کلمات کلیدی

, : عصاره خرما ٬ ژلاتین ٬ تعیین دما- زمان- pH, درصد خاکستر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039885,
author = {مهدی جلالی and حدادخداپرست, محمدحسین},
title = {تعیین اثر دما ٬ زمان و pH برخاکستردر شفاف سازی عصاره خرما با ژلاتین},
booktitle = {بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {: عصاره خرما ٬ ژلاتین ٬ تعیین دما- زمان- pH، درصد خاکستر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین اثر دما ٬ زمان و pH برخاکستردر شفاف سازی عصاره خرما با ژلاتین
%A مهدی جلالی
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%J بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2013

[Download]