ششمین همایش روانپزشکی کودک و نوجوان , 2013-09-17

عنوان : ( بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارت حل مسأله بر کاهش تعارض با والدین و افزایش حمایت پذیری اجتماعی در نوجوانان پسر دبیرستانی )

نویسندگان: جواد غفوری نسب , مجتبی رنجبری , سیدعلی کیمیایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده این پژوهش باهدف تعیین اثربخشی رویکرد آموزش گروهی مهارت حل مسأله برکاهش تعارض با والدین در نوچوانان پسر دبیرستانی و ارتقای شبکه روابط اجتماعی آنان انجام شد. پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی و ازنوع آزمایشی بودکه در آن ازپیش آزمون وپس آزمون باگروه کنترل استفاده شد. نمونه پژوهش شامل 30 نفر از دانش آموزان پسر دبیرستانی بود که به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. داده ها به کمک پرسشنامه سنجش تعارض نوجوان و والد و مقیاس سنجش حمایت به عنوان پیش آزمون و پس آزمون از هر دوگروه جمع آوری شد. گروه آزمایش 12 ساعت (8 جلسه) تحت آموزش گروهی قرارگرفتند. دراین مدت بر روی گروه کنترل هیچگونه مداخله‌ی انجام نشد. یافته های به دست آمده با استفاده ازآزمون تحلیل کواریانس موردتجزیه وتحلیل قرارگرفتند. نتایج پژوهش بیانگر اثربخشی آموزش گروهی مهارت حل مسأله درکاهش تعارض با والدین(01/0p<) و افزایش حمایت پذیری اجتماعی (01/0p<) دردانش آموزان بود. بنابراین می توان گفت با افزایش مهارت های حل مسأله قادر به بهبود حمایت اجتماعی از فرزندان و تقویت روابط آنها با والدین شان خواهیم بود .

کلمات کلیدی

, آموزش گروهی مهارت حل مسأله, حمایت پذیری اجتماعی, تعارض با والدین, نوجوان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039913,
author = {غفوری نسب, جواد and رنجبری, مجتبی and کیمیایی, سیدعلی},
title = {بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارت حل مسأله بر کاهش تعارض با والدین و افزایش حمایت پذیری اجتماعی در نوجوانان پسر دبیرستانی},
booktitle = {ششمین همایش روانپزشکی کودک و نوجوان},
year = {2013},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {آموزش گروهی مهارت حل مسأله،حمایت پذیری اجتماعی، تعارض با والدین،نوجوان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارت حل مسأله بر کاهش تعارض با والدین و افزایش حمایت پذیری اجتماعی در نوجوانان پسر دبیرستانی
%A غفوری نسب, جواد
%A رنجبری, مجتبی
%A کیمیایی, سیدعلی
%J ششمین همایش روانپزشکی کودک و نوجوان
%D 2013

[Download]