بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29

عنوان : ( تاثیر اسانس دارچین برکیفیت خرمای پوشش یافته با ایزوله پروتئین خلر در طول دوره نگهداری )

نویسندگان: هاتفه هاتفی , سید علی مرتضوی , محمدحسین حدادخداپرست , الناز میلانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه حاضر جهت بررسی اثر پوشش های آنتی میکروبی بر ماندگاری خرما انجام شد. مواد و روش ها:. این پوشش با افزودن اسانس دارچین و اسید فوماریک در پوشش ایزوله پروتئین خلر تهیه شد.خرمای پوشش شده در یخچال ومحیط نگهداری شد وارزیابی میکروبی مشتمل بر شمارش باکتریایی کل ،کپک ومخمر و pHانجام پذیرفت. نتایج و بحث: نتایج نشان داد که اسانس دارچین و پوشش ایزوله پروتئین خلر اثر سینرژیستی قابل ملاحظه ای در کاهش شمارش باکتریایی کل،، و،کپک ومخمرداشتند. نتیجه گیری کلی: تایج مطالعه حاضر نشان داد، استفاده از پوشش های ایزوله پروتئین خلر همراه با تر کیبات آنتی باکتریایی طبیعی مانند اسانس دارچین قادر هستنداز شدت فعالیت میکروارگانیسم کاسته و موجب افزایش ماندگاری خرما گردند.

کلمات کلیدی

, : اسانس دارچین, پوشش ایزوله پروتئین خلر, خرما, ماندگاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039989,
author = {هاتفه هاتفی and مرتضوی, سید علی and حدادخداپرست, محمدحسین and الناز میلانی},
title = {تاثیر اسانس دارچین برکیفیت خرمای پوشش یافته با ایزوله پروتئین خلر در طول دوره نگهداری},
booktitle = {بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {: اسانس دارچین، پوشش ایزوله پروتئین خلر،خرما، ماندگاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر اسانس دارچین برکیفیت خرمای پوشش یافته با ایزوله پروتئین خلر در طول دوره نگهداری
%A هاتفه هاتفی
%A مرتضوی, سید علی
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%A الناز میلانی
%J بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2013

[Download]