بیست و دومین همایش سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران، 2014 ISME , 2014-04-22

عنوان : ( بررسی تاثیر عدد ماخ در مدلسازی تحلیلی جریان دوفازی بخار آب در کانال همگرا - واگرا )

نویسندگان: رامین مُبینی , محمدرضا مه پیکر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در طبقات کم فشار توربینهای بخار مولد برق، جریان بخار آب در اثر عبور از بین پرهها تحت تاثیر پدیده جوانهزایی قرار میگیرد. از پیامد- های این پدیده افزایش ناگهاانی فشاار یاا احا شوا شاو م یعاان . انتقال ورارت داخلی بازگشتناپذیر موجب افت باازده تاوربین مای - گردد. از طرف دیگر ق رات آب تشکیل شده با شدت باه دیاواره پاره های روتور برخورد میکنند. این مساله آسیبهای جدی بر جای می- گذارد. در این تحقیق این پدیده پیچیده بصورت یک جریاان ماافوق حوت غیرتعادلیِ بخار آب بههمراه جوانهزایی و دوفازی شدت در یک کانال همگرا – واگرای یک بعادی باه روت تحلیلای یاا روت دقیاق مدلسازی شدهاست.در این مدل یکی از پاارامتر هاای مهام در وال دستگاه معادلات احلیِ دینامیک گاز جریان دوفازی مذکور، مشاخ کردن عدد ماخ میباشد. مقادیر عدد ماخ بستگی باه نحاوه محاسابه سرعت حوت در جریان دوفازی دارد. در اکثر مقالات سارعت پخاش حوت در فاز بخار بدون تاثیرگذاری فاز مایع محاسبه میشود. اماا در این تحقیق سرعت پخش حوت با فرض تاثیر گاذاری فااز ماایع کاه باعث کاهش پخش حوت در جریان شاده محاسابه مای شاود. نتاای نشان میدهد که با کاهش 5 درحدی سرعت پخش حوت چوابهای تئوری بدست آمده به نتای آزمایشاگاهی نزدیاک تار مای شاوند. باه عبارت دیگرجوابهای مدل توسعه یافته واقعیتر میگردد

کلمات کلیدی

, جریان دوفازی, بخار مافوق سرد, جوانه زایی , عدد ماخ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040012,
author = {مُبینی, رامین and مه پیکر, محمدرضا},
title = {بررسی تاثیر عدد ماخ در مدلسازی تحلیلی جریان دوفازی بخار آب در کانال همگرا - واگرا},
booktitle = {بیست و دومین همایش سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران، 2014 ISME},
year = {2014},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {جریان دوفازی، بخار مافوق سرد، جوانه زایی ،عدد ماخ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر عدد ماخ در مدلسازی تحلیلی جریان دوفازی بخار آب در کانال همگرا - واگرا
%A مُبینی, رامین
%A مه پیکر, محمدرضا
%J بیست و دومین همایش سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران، 2014 ISME
%D 2014

[Download]