مطالعات‌ روان‌ شناختی‌, دوره (12), شماره (2), سال (2014-7) , صفحات (7-30)

عنوان : ( تاثیر سرمایه انسانی و اجتماعی کارکنان زن بر کسب پستهای سازمانی )

نویسندگان: علیرضا پویا , فریبرز رحیم نیا , سید روح الله غیور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه شواهد و تحقیقات در کشور ما نشان می دهد که با وجود افزایش سطح تحصیلات خانمها و تمایل آنها به کار در سازمانهای دولتی، پیشرفت آنها در مشاغل مدیریتی محسوس نبوده است. تحقیقات مختلفی نشان داده اند که سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی از عوامل تاثیر گذار در موفقیت و ارتقاء شغلی محسوب می شوند. در این تحقیق تأثیر سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی زنان بر کسب پستهای سازمانی بررسی شده است. داده های میدانی از طریق پرسشنامه ای استاندارد از نمونه ای از زنان کارمند در بانک سپه خراسان رضوی به تعداد 115 نفر جمع آوری شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که سرمایه انسانی در کلیه سطوح سازمانی می تواند خانمها را در کسب پستهای سازمانی کمک کند و سرمایه اجتماعی بر کلیه سطوح سازمانی تأثیر یکسانی دارد و خانمها، پستهای بالاتر را به جهت داشتن سرمایه انسانی بیشتر بدست آورده اند.

کلمات کلیدی

, سرمایه انسانی, سرمایه اجتماعی, پست های سازمانی, زنان, بانک سپه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040096,
author = {پویا, علیرضا and رحیم نیا , فریبرز and سید روح الله غیور},
title = {تاثیر سرمایه انسانی و اجتماعی کارکنان زن بر کسب پستهای سازمانی},
journal = {مطالعات‌ روان‌ شناختی‌},
year = {2014},
volume = {12},
number = {2},
month = {July},
issn = {2538-2950},
pages = {7--30},
numpages = {23},
keywords = {سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، پست های سازمانی، زنان، بانک سپه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر سرمایه انسانی و اجتماعی کارکنان زن بر کسب پستهای سازمانی
%A پویا, علیرضا
%A رحیم نیا , فریبرز
%A سید روح الله غیور
%J مطالعات‌ روان‌ شناختی‌
%@ 2538-2950
%D 2014

[Download]