چهل و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران , 2013-08-27

Title : ( A REVIEW AND A COMPARISION OF RADON TRANSFORM WITH FOURIER TRANSFORM )

Authors: Mohammad Janfada ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

The aim of this talk is to review some important prop- erties of Radon transform. More precisely, de nition and proper- ties of Radon transform are illustrated and these properties are compared with those of Fourier transform. In addition, this trans- form are discussed on locally compact group G and semi direct product of locally compact group.

Keywords

, Radon transform, inversion formula, Fourier transform.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040098,
author = {Janfada, Mohammad},
title = {A REVIEW AND A COMPARISION OF RADON TRANSFORM WITH FOURIER TRANSFORM},
booktitle = {چهل و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, IRAN},
keywords = {Radon transform; inversion formula; Fourier transform.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T A REVIEW AND A COMPARISION OF RADON TRANSFORM WITH FOURIER TRANSFORM
%A Janfada, Mohammad
%J چهل و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران
%D 2013

[Download]