اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار , 2014-01-23

عنوان : ( بررسی و تحلیل نقش فرآیندها در پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت مخابرات خراسان رضوی )

نویسندگان: یعقوب مهارتی , ساره باقر پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در محیط تجاری در حال تغییر کنونی که بازار به طرز فزاینده ای رو به رقابتی شدن است و سرعت نوآوری رو به فزون می-باشد و همچنین تحت فشاری که از جانب اقتصاد دانش محور اعمال می شود، این الزام برای مخابرات ایجاد می گردد که دانش و مدیریت آن را سرمایه هایی کلیدی تلقی نمایند. هدف از این پژوهش، سنجش تاثیر فرآیندهای مدیریت دانش، شامل ایجاد دانش، درجِ دانش و انتشارِدانش روی عملکردِ سازمانیِ مراکز مخابراتیِ شرکت مخابرات خراسان رضوی در راستایِ پیاده سازیِ مدیریت دانش می باشد. این تحقیقِ توصیفی- پیمایشی، در جامعه روسای مراکز مخابراتی استان خراسان رضوی (120نفر) و در مقطع زمانیِ مرداد، شهریور و مهرماه سال 1392 به انجام رسید و از طریقِ نمونه گیری تصادفی و کمک جدول مورگان 92 نفر انتخاب گردیدند. گردآوری داده ها توسط پرسشنامه ای سه بخشی شامل سوالات جمعیت شناختی، عملکرد محور و 15 گویه مرتبط با فرآیندهای مدیریت دانش صورت گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی، رگرسیون چندگانه و آنوا به کمک نرم افزارهایSPSS16 و PLS Smart استفاده گردیده است. یافته ها بیان می دارد که مولفه ایجادِ دانش، ارتباطِ معناداری با عملکرد سازمانی دارد، درجِ دانش و انتشارِ دانش ارتباطی معنادار با عملکرد سازمانی در جامعه مورد مطالعه ما ندارد.

کلمات کلیدی

, مدیریت دانش, فرآیندهای مدیریت دانش, ایجادِ دانش, درجِ دانش, انتشار دانش, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040132,
author = {مهارتی, یعقوب and باقر پور, ساره},
title = {بررسی و تحلیل نقش فرآیندها در پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت مخابرات خراسان رضوی},
booktitle = {اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار},
year = {2014},
location = {همدان, ايران},
keywords = {مدیریت دانش، فرآیندهای مدیریت دانش، ایجادِ دانش، درجِ دانش، انتشار دانش، عملکرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و تحلیل نقش فرآیندها در پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت مخابرات خراسان رضوی
%A مهارتی, یعقوب
%A باقر پور, ساره
%J اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
%D 2014

[Download]