هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-08

عنوان : ( تاثیرات هیدرو ژئو شیمیایی منطقه افیولیتی شمال شرق تربت حیدریه بر کیفیت آب های زیرزمینی منطقه گرماب-آبدارو )

نویسندگان: علی قاسمی , مرتضی رزم آرا فرزقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پارامترهای فیزیکی و شیمیایی شامل EC،T.D.S ،pH ،T ،K+ ، Mg2+، Ca2+، Na+، SO42-، HCO3- و Cl- با نمونه برداری از آب های منطقه گرماب-آبدارو به منظور بررسی تاثیرات سنگ های افیولیتی و سرپانتینیتی بر کیفیت منابع آب منطقه مورد اندازه گیری قرار گرفت. با رسم نمودار Piper مشخص شد سه نمونه دارای رخساره Mg-Cl، سه نمونه دارای رخساره Mg-HCO3 و دو نمونه Na-Cl می باشند به دلیل غنی بودن افیولیت های منطقه (بویژه سنگهای سرپانتینیتی و اولترامافیکی) از Cr، این سنگها، منبع اصلی Cr در آب های زیرزمینی منطقه محسوب می شوندوفور اکسی-هیدروکسیدهای آهن و اکسیدهای منگنز (به عنوان پذیرنده های الکترونی) در اغلب مناطق مورد مطالعه، موجب اکسیدشدن Cr (III) به Cr(VI) در حد قابل توجهی شده است. عمده فرآیند موثر بر هیدروشیمی آب های منطقه، هوازدگی سنگهای فرومنیزین در کمپلکس افیولیتی است که خود علت میزان بالای کلر، منیزیم، بیکربنات و نیز بالا بودن pH و T.D.S در آب های منطقه می باشد. نمونه های برداشت شده از اطراف معادن کرومیت دارای شوری بالا، HCO3-، Cl-، Mg2+، pH، T.D.S و EC بالاتر از حد مجاز شرب و کشاورزی می باشند. در این تحقیق همچنین با محاسبه ضریب اشباعیت لانژلیه SI)) کیفیت منابع آبی مورد مطالعه ، جهت مصارف صنعتی خورنده تشخیص داده شد.

کلمات کلیدی

, رخساره هیدروژئوشیمیایی, افیولیت, گرماب-آبدارو (تربت حیدریه)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040279,
author = {قاسمی, علی and رزم آرا فرزقی, مرتضی},
title = {تاثیرات هیدرو ژئو شیمیایی منطقه افیولیتی شمال شرق تربت حیدریه بر کیفیت آب های زیرزمینی منطقه گرماب-آبدارو},
booktitle = {هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {رخساره هیدروژئوشیمیایی، افیولیت، گرماب-آبدارو (تربت حیدریه)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیرات هیدرو ژئو شیمیایی منطقه افیولیتی شمال شرق تربت حیدریه بر کیفیت آب های زیرزمینی منطقه گرماب-آبدارو
%A قاسمی, علی
%A رزم آرا فرزقی, مرتضی
%J هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2013

[Download]