نخستین کنگره سراسری روانشناسی کودک و نوجوان , 2014-02-18

عنوان : ( بررسی مقایسه ای حافظه کاری (دیداری فضایی– کلامی) در کودکان مبتلا به نشانگان داون و بهنجار )

نویسندگان: علی مشهدی , هدیه خراسانی , سیده فاطمه بامشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: وجود اختلال در کنش های اجرایی افراد مبتلا به نشانگان داون مخصوصا وجود کنش وری ضعیف در حافظه کاری امروزه بیش از پیش مورد توجه می باشد. از این رو هدف این پژوهش بررسی و مقایسه حافظه کاری (حافظه کلامی و دیداری - فضایی) کودکان نشانگان داون با کودکان بهنجار بود. روش: در یک طرح علی مقایسه ای تعداد 48 نفر از کودکان بهنجار و داون مورد بررسی قرار گرفتند. از این تعداد، 24 نفر کودک مبتلا به نشانگان داون (به نسبت مساوی 12 پسر و 12دختر) بودند. کودکان بهنجار بر اساس سن تقویمی خود که در محدوده ی سنی 7-8 سال قرار داشتند گزینش شدند و کودکان مبتلا به نشانگان داون نیز بر اساس سن عقلی در همان محدوده سنی گزینش شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل آزمون دیداری فضایی بنتون برای سنجش حافظه فضایی_دیداری و خرده مقیاس های فراخنای ارقام و توالی حروف و عدد ویرایش چهارم آزمون وکسلر برای سنجش حافظه کوتاه مدت و حافظه کلامی بود. این آزمون ها به صورت انفرادی انجام گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که بین حافظه ی دیداری- فضایی و کلامی کودکان بهنجار و داون تفاوت معناداری وجود داشت. به طوری که حافظه کلامی کودکان مبتلا به نشانگان داون در هر دو خرده مقیاس فراخنای ارقام و توالی حروف و عدد و نیز شاخص کل حافظه کاری به طور معناداری پایین تر از کودکان عادی بود(p‹0/05). در آزمون بنتون نیز حافظه کاری دیداری-فضایی کودکان مبتلا به نشانگان داون به طور معناداری پایین تر از کودکان عادی بود(p‹0/05). نتیجه گیری: نتایج این پژوهش همسو با دیگر یافته های پژوهشی، نارسایی در کنش های اجرایی به خصوص نارسایی درحافظه کاری کودکان مبتلا به نشانگان داون را تایید نمود.

کلمات کلیدی

, نشانگان داون, حافظه کاری, دیداری- فضایی, کلامی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040307,
author = {مشهدی, علی and خراسانی, هدیه and بامشکی, سیده فاطمه},
title = {بررسی مقایسه ای حافظه کاری (دیداری فضایی– کلامی) در کودکان مبتلا به نشانگان داون و بهنجار},
booktitle = {نخستین کنگره سراسری روانشناسی کودک و نوجوان},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نشانگان داون، حافظه کاری، دیداری- فضایی، کلامی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مقایسه ای حافظه کاری (دیداری فضایی– کلامی) در کودکان مبتلا به نشانگان داون و بهنجار
%A مشهدی, علی
%A خراسانی, هدیه
%A بامشکی, سیده فاطمه
%J نخستین کنگره سراسری روانشناسی کودک و نوجوان
%D 2014

[Download]