نخستین کنگره سراسری روانشناسی کودک و نوجوان , 2014-02-18

عنوان : ( کنش وری اجرایی در زیر نوع‌های اختلال نارسایی توجه فزون کنشی(ADHD) )

نویسندگان: علی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: وجود اختلال در کنش‌های اجرایی کودکان مبتلا به ADHD به طور کلی تایید شده است. اما داده‌های متناقض در مورد عملکرد زیر نوع‌های این اختلال مورد توجه پژوهشگران می‌باشد. هدف این پژوهش بررسی کنش وری اجرایی زیر نوع‌های این اختلال در آزمون‌های کنش‌های اجرایی بود. روش: نمونه پژوهش شامل 30 کودک مبتلا به اختلال ADHD سنین 7 تا 12 سال شهر مشهد بودند. شیوه نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری در دسترس بود. در هر سه زیر نوع این اختلال 10 کودک مورد بررسی قرار گرفتند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل آزمون دیداری فضایی بنتون و خرده مقیاس‌های فراخنای ارقام و توالی حروف و عدد ویرایش چهارم آزمون وکسلر ، آزمون برج لندن و آزمون استروپ بود. داده‌ها با استفاده از نرم افزار 18spss تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که در سازه بازداری پاسخ و حافظه کاری کلامی و دیداری – فضایی بین زیر نوع‌های اختلال ADHD تفاوت معناداری وجود نداشت و در سازه برنامه ریزی و سازماندهی تنها بین زیر ریخت ADHD-I و زیر ریخت AHD-HI تفاوت معنادار وجود داشت. نتیجه گیری: عدم وجود تفاوت بین زیر نوع‌های این اختلال را می‌توان با توجه به اختلال‌های هم بود، متغیرهای جمعیت شناختی و حساسیت نسبت به دارو درمانگری تبیین نمود.

کلمات کلیدی

, اختلال ADHD, زیر نوع, کنش وری اجرایی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040308,
author = {مشهدی, علی},
title = {کنش وری اجرایی در زیر نوع‌های اختلال نارسایی توجه فزون کنشی(ADHD)},
booktitle = {نخستین کنگره سراسری روانشناسی کودک و نوجوان},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اختلال ADHD، زیر نوع، کنش وری اجرایی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنش وری اجرایی در زیر نوع‌های اختلال نارسایی توجه فزون کنشی(ADHD)
%A مشهدی, علی
%J نخستین کنگره سراسری روانشناسی کودک و نوجوان
%D 2014

[Download]