سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین , 2014-03-18

عنوان : ( مطالعه خصوصیات فیزیکی و مکانیکی گرانیت ھای جنوب مشھد در محدوده رباط طرق )

نویسندگان: پوریا دهقان , غلامرضا لشکری پور , مٌنا حسین پورمقدم , محمد غفوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناخت خصوصیات مھندسی سنگ بکر ، در پروژه ھای عمرانی که با پی ھای سنگی سر و کار دارند از اھمیت چشمگیری برخوردار است و در مراحل اولیه اجرای سازه ھای مھندسی به طور جدی مد نظر قرار می گیرد. در این تحقیق به منظور مطالعه خصوصیات مھندسی سنگ ھای گرانیتی جنوب مشھد، سه حلقه گمانه مطالعاتی تا عمق ١٠ متر در توده سنگی حفر گردید و پس از انتقال نمونه ھای سنگی به آزمایشگاه، آزمایشات مربوط به تعیین خصوصیات مکانیکی و فیزیکی آن ھا از قبیل آزمایش تک محوری، سه محوری، برش مستقیم، دانسیته خشک و اشباع، تخلخل و جذب آب سنگ صورت پذیرفت و در نھایت ضریب زبری درزه ھا با استفاده از روش بارتون تخمین زده شد. نتایج این تحقیق می تواند در محاسبه ظرفیت باربری توده سنگی و طراحی بھینه فونداسیون، جھت احداث سازه ھای بلند مرتبه مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, گرانیت, خصوصیات فیزیکی و مکانیکی, مشھد, سازه ھای مھندسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040382,
author = {دهقان, پوریا and لشکری پور, غلامرضا and حسین پورمقدم, مٌنا and غفوری, محمد},
title = {مطالعه خصوصیات فیزیکی و مکانیکی گرانیت ھای جنوب مشھد در محدوده رباط طرق},
booktitle = {سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {گرانیت، خصوصیات فیزیکی و مکانیکی، مشھد، سازه ھای مھندسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه خصوصیات فیزیکی و مکانیکی گرانیت ھای جنوب مشھد در محدوده رباط طرق
%A دهقان, پوریا
%A لشکری پور, غلامرضا
%A حسین پورمقدم, مٌنا
%A غفوری, محمد
%J سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین
%D 2014

[Download]