علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (14), شماره (1), سال (2007-5) , صفحات (63-74)

عنوان : ( اثر رژیم های مختلف رطوبتی و تاریخ کاشت بر خصوصیات فنولوژیکی و شاخص های رشد سه رقم نخود دیم و آبی در مشهد )

نویسندگان: مرتضی گلدانی , پرویز رضوانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر رژیم های مختلف رطوبتی و تاریخ کاشت بر خصوصیات فنولوژیکی و شاخص های رشد سه رقم نخود، آزمایشی در سال زراعی 82-81 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. سطوح رژیم های مختلف رطوبتی شامل چهار سطح 1- بدون آبیاری 2- آبیاری در زمان کاشت 3- آبیاری در زمان کاشت و قبل از گلدهی 4- آبیاری در زمان کاشت، قبل از گلدهی و غلافدهی با ارقام جم، کرج 31-60-12 و ILC482 در دو تاریخ کاشت 20/10/81 و 30/11/81 در یک آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که رژیم های مختلف رطوبتی و تاریخ کاشت تاثیر معنی داری بر مراحل مختلف رشد (کاشت تا سبز شدن، سبز شدن تا گلدهی، گلدهی تا غلافدهی و غلافدهی تا رسیدگی) داشت. به طوری که طولانی ترین دوره رشد در تیمار سه بار آبیاری و تاریخ کاشت اول (20 دی ماه) به دست آمد. تاثیر و رژیم های مختلف رطوبتی تاریخ کاشت بر شاخص های رشد (تجمع ماده خشک، شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول و سرعت رشد نسبی) قابل ملاحظه بود. به طوری که در تیمار سه بار آبیاری روند شاخص های رشد بهتر بود. در شرایط آب و هوایی مشهد رقم کرج 31-60-12 در شرایط تنش رطوبت و آبیاری تکمیلی نسبت به سایر ارقام عکس العمل بهتری را نشان داد.

کلمات کلیدی

, نخود, رژیم های مختلف رطوبتی, تاریخ کاشت و شاخص های رشد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040493,
author = {گلدانی, مرتضی and رضوانی مقدم, پرویز},
title = {اثر رژیم های مختلف رطوبتی و تاریخ کاشت بر خصوصیات فنولوژیکی و شاخص های رشد سه رقم نخود دیم و آبی در مشهد},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2007},
volume = {14},
number = {1},
month = {May},
issn = {1028-3099},
pages = {63--74},
numpages = {11},
keywords = {نخود، رژیم های مختلف رطوبتی، تاریخ کاشت و شاخص های رشد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر رژیم های مختلف رطوبتی و تاریخ کاشت بر خصوصیات فنولوژیکی و شاخص های رشد سه رقم نخود دیم و آبی در مشهد
%A گلدانی, مرتضی
%A رضوانی مقدم, پرویز
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2007

[Download]