بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29

عنوان : ( بهینه سازی شرایط استخراج رنگ دانه آناتو به روش خیساندن )

نویسندگان: محمود یلمه , محمدباقر حبیبی نجفی , فرشته حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف : رنگ آناتو یک رنگ طبیعی ایمن برای کاربردهای خوراکی است که میتواند به عنوان جایگزین رنگهای سنتزی به کار رود. هدف از انجام این پژوهش، دستیابی به شرایط بهینه استخراج رنگ از دانه آناتو و رسیدن به بالاترین راندمان ممکن بوده است. مواد و روش ها : جهت استخراج رنگ آناتو از روش کاستلو استفاده شد. و جهت بهینه سازی شرایط استخراج از روش آماری رویه ی سطح پاسخ استفاده شد. فاکتورهای دما، زمان، نسبت وزنی دانه آناتو به حلال و نسبت کلروفرم به استون به عنوان متغیرهای آزمایش در نظر گرفته شد. آزمایش در دو تکرار و انجام شد. شدت رنگ را بوسیله اسپکتروفتومتر و جهت تعیین راندمان استحصال رنگ، مقدار پودر رنگی پس از خشک شدن توزین شد. نتایج و بحث : نتایج نشان داد فاکتورهای دما و نسبت دانه به حلال بر استخراج رنگ بیشترین اثر را دارند. افزایش دما ابتدا باعث افزایش رنگ شده ولی با افزایش بیشتر موجب تخریب رنگدانه می شود. افزایش نسبت دانه به حلال نیز ابتدا باعث افزایش رنگ شده ولی در ادامه به علت اشباع شدن حلال افزایشی در میزان رنگ مشاهده نمی شود. حلال کلروفرم نسبت به استون میزان رنگ بیشتری را استخراج می کند. 9 درصد، بیشترین میزان رنگ با / نتیجه گیری کلی : شرایط دمایی 60 درجه سانتیگراد، زمان 2 ساعت، 100 درصد کلروفرم و نسبت دانه به حلال 33 5 میلی گرم بر گرم دانه استخراج میشود. / راندمان 3

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی : راندمان, بهینه, رنگ, آناتو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040647,
author = {یلمه, محمود and حبیبی نجفی, محمدباقر and فرشته حسینی},
title = {بهینه سازی شرایط استخراج رنگ دانه آناتو به روش خیساندن},
booktitle = {بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی : راندمان، بهینه، رنگ، آناتو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی شرایط استخراج رنگ دانه آناتو به روش خیساندن
%A یلمه, محمود
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A فرشته حسینی
%J بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2013

[Download]