بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29

عنوان : ( ارزیابی اثر نمک طعام بر رشد آسپرژیلوس نایجر جدا شده از رب گوجه فرنگی )

نویسندگان: محمود یلمه , محمدباقر حبیبی نجفی , فرشته حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف : کپک آسپرژیلوس نایجر به علت تولید آنزیم های مختلف می تواند در زیستگاه های مختلف، بویژه مناطق گرمسیری زندگی کند. در این تحقیق اثر نمک طعام بر رشد آسپرژیلوس نایجر و امکان استفاده از نمک طعام به عنوان بازدارنده از رشد آسپرژیلوس نایجر بررسی شد. کشت شد و سپس کشت SGA مواد و روش ها : یک گرم از رب گوجه فرنگی را پس از رقیق سازی تا یک در هزار، در محیط کشت اختصاصی خالص از آسپرژیلوس نایجر تهیه شد. غلظت های سه، پنج و ده درصد از نمک طعام، جهت بررسی اثر آن بر رشد آسپرژیلوس نایجر تهیه شد. آسپرژیلوس نایجر را در مجاورت غلظت های مختلف نمک طعام در محیط نوترینت براث کشت داده شد. نتایج و بحث : غلظت های سه و پنچ درصد نمک طعام، رشد آسپرژیلوس نایجر را کمی کاهش می دهد و غلظت ده درصد نمک طعام میزان رشد آسپرژیلوس نایجر را به مقدار بیشتری کاهش می دهد با این حال این غلظت های نمک طعام نمی تواند اثر بازداردندگی کامل روی آسپرژیلوس نایجر بگذارد. طبق نتایج آسپرژیلوس نایجر یک کپک اسمودوریک بوده و افزایش نسبی فشار اسمزی نمک طعام را می تواند تحمل کند. نتیجه گیری کلی : نمک طعام نمی تواند به عنوان بازدارنده از رشد آسپرژیلوس نایجر در مواد غذایی عمل کند و نیاز به ماده بازدارنده ی رشد دیگری است.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی : آسپرژیلوس نایجر, نمک,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040648,
author = {یلمه, محمود and حبیبی نجفی, محمدباقر and فرشته حسینی},
title = {ارزیابی اثر نمک طعام بر رشد آسپرژیلوس نایجر جدا شده از رب گوجه فرنگی},
booktitle = {بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {کلمات کلیدی : آسپرژیلوس نایجر، نمک، بازدارنده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اثر نمک طعام بر رشد آسپرژیلوس نایجر جدا شده از رب گوجه فرنگی
%A یلمه, محمود
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A فرشته حسینی
%J بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2013

[Download]