سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات , 2014-01-21

عنوان : ( اثر کوددهی نیتروژن و گوگرد در گیاه کلزا بر توانایی های زیستی شته خردل Hem.: Aphididae))Lipaphis erysimi )

نویسندگان: لیلا شهرآبادی , مجتبی حسینی , حسین صادقی نامقی , مرتضی گلدانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شته خردل Kalt.)) Lipaphis erysimiیکی از آفات مهم گیاه کلزا Brassica napus L.است. تغییر کیفیت گیاه میزبان در نتیجه کوددهی می تواند بر توانایی های زیستی و انبوهی جمعیت حشرات گیاهخوار تاثیر گذار باشد. این تحقیق به منظور بررسی برهمکنش سطوح مختلف کوددهی نیتروژن (صفر، 150 و 225 کیلوگرم نیتروژن در هکتار) و گوگرد (صفر و 40 کیلوگرم گوگرد در هکتار) در گیاه کلزا بر آماره های جدول زیستی شته خردل در شرایط گلخانه ای انجام شد. نتایج نشان داد که اثر متقابل بین سطوح کوددهی نیتروژن و گوگرد بر آماره های جدول زیست باروری شته به استثناء مدت زمان دوبرابر شدن جمعیت معنی دار نبود. اما کوددهی نیتروژن به تنهایی سبب افزایش توانایی های زیستی شته خردل شد و بیشترین میزان نرخ ذاتی افزایش جمعیت شته (02/0± 190/0 بر روز)، نرخ باروری (23/3 ± 77/22) و طول عمر شته های بالغ (28/1± 5/24) در بالاترین سطح کوددهی نیتروژن به دست آمد. کوددهی گوگرد نیز باعث کاهش توانایی های زیستی شته خردل شد. به علاوه، اثر کوددهی نیتروژن بر وزن شته-های بالغ و نرخ رشد نسبی شته خردل افزایشی بود در حالی که تاثیر کوددهی گوگرد در ارتباط با صفات ذکر شده منفی برآورد گردید. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق، می توان کاربرد نسبت مناسب کوددهی نیتروژن و گوگرد را به عنوان ابزاری در برنامه های مدیریت این آفت مد نظر قرار داد.

کلمات کلیدی

, آماره های جدول زیستی, مدیریت آفت, نرخ رشد نسبی, گوگرد, نیتروژن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040654,
author = {شهرآبادی, لیلا and حسینی, مجتبی and صادقی نامقی, حسین and گلدانی, مرتضی},
title = {اثر کوددهی نیتروژن و گوگرد در گیاه کلزا بر توانایی های زیستی شته خردل Hem.: Aphididae))Lipaphis erysimi},
booktitle = {سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات},
year = {2014},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {آماره های جدول زیستی، مدیریت آفت، نرخ رشد نسبی، گوگرد، نیتروژن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر کوددهی نیتروژن و گوگرد در گیاه کلزا بر توانایی های زیستی شته خردل Hem.: Aphididae))Lipaphis erysimi
%A شهرآبادی, لیلا
%A حسینی, مجتبی
%A صادقی نامقی, حسین
%A گلدانی, مرتضی
%J سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات
%D 2014

[Download]