بررسی های آمار رسمی ایران, دوره (23), شماره (2), سال (2013-2) , صفحات (225-242)

عنوان : ( کاربردی از اندازه گیری میزان چولگی ناهمواری درامد براساس منحنی لورنتس و توزیع درامد )

نویسندگان: زهرا بهدانی , غلامرضا محتشمی برزادران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهم ترین شاخص ها برای انداز هگیری ناهمواری درامد ضریب جینی است. این شاخص چگونگی توزیع درامد و میزان کلی ناهمواری های درامد را به صورت مختصر نشان می دهد. اما اطلاعات کمی در مورد تقسیم درامد بین طبقات مختلف درامدی و شکل منحنی لورنتس به ما می دهد، برای مثال هنگامی که دو منحنی لورنتس نامتقارن متفاوت دارای ضریب جینی یکسان باشن د، با استفاده از شاخص جینی به تنهایی روشن نیست که افزایش ناهمواری درامد ناشی از ثروتمندتر شدن ثروتمندان، یا فقیرتر شدن فقرا است. لذا با این شاخص نمی توان تمام تغییرات تمرکز درامد را مشخصه سازی نمود. برای رفع این مشکل روش ها و شاخ صهایی وجود دارد. در این مقاله ابتدا دیدگاه چند نفر از محققین برای رفع این مشکل با کاربرد چولگی منحنی لورنتس مطرح شده و سپس یک ضریب چولگی ب هعنوان بهترین معرف تغییرات در نقاط انتهایی درامدها معرفی شده است و ب هعنوان یک مثال کاربردی، توزیع درامد استان های کشور در سال ۱۳۸۷ با تأکید دو استان خوزستان و هرمزگان که دارای ضریب جینی یکسان هستند مورد بررسی قرار گرفته . است ۱

کلمات کلیدی

منحنی لورنت س؛ توزیع درامد؛ ضریب جینی؛ شاخص نابرابری؛ تابع درامد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040849,
author = {زهرا بهدانی and محتشمی برزادران, غلامرضا},
title = {کاربردی از اندازه گیری میزان چولگی ناهمواری درامد براساس منحنی لورنتس و توزیع درامد},
journal = {بررسی های آمار رسمی ایران},
year = {2013},
volume = {23},
number = {2},
month = {February},
issn = {2008-5214},
pages = {225--242},
numpages = {17},
keywords = {منحنی لورنت س؛ توزیع درامد؛ ضریب جینی؛ شاخص نابرابری؛ تابع درامد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربردی از اندازه گیری میزان چولگی ناهمواری درامد براساس منحنی لورنتس و توزیع درامد
%A زهرا بهدانی
%A محتشمی برزادران, غلامرضا
%J بررسی های آمار رسمی ایران
%@ 2008-5214
%D 2013

[Download]