مطالعات زبان و ترجمه, دوره (45), شماره (2), سال (2012-8) , صفحات (51-65)

عنوان : ( تحلیل پیکره ای بسته های لغوی در مواد و روش مقالات رشته آموزش زبان انگلیسی )

نویسندگان: حسام الدین شهریاری احمدی , بهزاد قنسولی , آذر حسینی فاطمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اهمیت تبادل اطلاعات میان محققین و دانشگاهیان در سرتاسر جهان، گونه زبانی مقالات دانشگاهی در سال های اخیر توجه بسیاری از محققین را به خود معطوف ساخته و تحقیقات فراوانی بر مشخصات زبانی آن صورت گرفته است.در همین راستا، هدف این پژوهش بررسی تعداد، ساختار و نقش نوعی ساختسازه به نام بسته لغوی در بخش مواد و روش مقالات رشته آموزش زبان انگلیسی می باشد. با فراهم ساختن پیکره ای مناسب و انجام مقایسه ای میان متون نگارش یافته توسط نویسندگان ایرانی و بین المللی، این مطالعه قصد دارد تصویری جامع از این واحد زبانی ترسیم کند. نتایج این تحقیق می تواند برای مدرسین مقاله نویسی و تهیه کنندگان مطالب آموزشی در راستای بهبود بخشیدن به کیفیت آموزش مقاله نویسی دانشگاهی موثر باشد.

کلمات کلیدی

, : بسته های لغوی, ساختسازه ها, زبانشناسی پیکره ای.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041036,
author = {شهریاری احمدی, حسام الدین and قنسولی, بهزاد and حسینی فاطمی, آذر},
title = {تحلیل پیکره ای بسته های لغوی در مواد و روش مقالات رشته آموزش زبان انگلیسی},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2012},
volume = {45},
number = {2},
month = {August},
issn = {2383-2878},
pages = {51--65},
numpages = {14},
keywords = {: بسته های لغوی، ساختسازه ها، زبانشناسی پیکره ای.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل پیکره ای بسته های لغوی در مواد و روش مقالات رشته آموزش زبان انگلیسی
%A شهریاری احمدی, حسام الدین
%A قنسولی, بهزاد
%A حسینی فاطمی, آذر
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2383-2878
%D 2012

[Download]