دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , 2014-01-27

عنوان : ( یک الگوریتم جستجوی ممنوعه ترکیبی برای مسأله چیدمان حاملهای جنگی و تخصیص سلاحهای آنها به تهدیدها در حالت تهاجمی )

نویسندگان: محبوبه پیمان کار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به نقش و اهمیت چیدمان تسلیحات دفاعی در صحنه نبرد و نحوه تخصیص تسلیحات موجود به تهدیدهای مهاجم، استفاده از مدلهای ریاضی در اینگونه مسائل ضروری است و منجر به تصمیمگیری سریع در شرایط احتمالی صحنه نبرد میشود. در این مقاله یک مدل برنامه ریزی غیر خطی عدد صحیح برای مسأله چیدمان حاملهای جنگی و تخصیص سلاح آنها به تهدیدها در حالت تهاجمی و با هدف وارد کردن بیشترین تخریب به تهدیدها ارائه شده است. از آنجایی که حل دقیق مدل ارائه شده با استفاده از نرمافزارهای موجود تحقیق در عملیات امکانپذیر نیست، یک روش فرا ابتکاری برای حل آن پیشنهاد شده است. روش ارائه شده ترکیبی از روش جستجوی ممنوعه و یک روش ابتکاری است. هدف استفاده از روش جستجوی ممنوعه ایجاد چیدمانهای مختلف است. برای هر یک از چیدمانهای به دست آمده، از روش ابتکاری پیشنهاد شده کمک گرفته و بهترین نحوه تخصیص تسلیحات به تهدیدها ایجاد میشود. بنابراین با ترکیب این دو روش میتوان بهترین چیدمان و تخصیص سلاح را پیدا کرد. در نهایت، نحوه استفاده از روش حل بر روی مثالی پیاده شده و نتایج عددی آن بررسی شده است.

کلمات کلیدی

, تخصیص سلاح, چیدمان, جستجوی ممنوعه, روش ابتکاری, برنامه ریزی غیر خطی عدد صحیح
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041160,
author = {پیمان کار, محبوبه},
title = {یک الگوریتم جستجوی ممنوعه ترکیبی برای مسأله چیدمان حاملهای جنگی و تخصیص سلاحهای آنها به تهدیدها در حالت تهاجمی},
booktitle = {دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {تخصیص سلاح، چیدمان، جستجوی ممنوعه، روش ابتکاری، برنامه ریزی غیر خطی عدد صحیح},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T یک الگوریتم جستجوی ممنوعه ترکیبی برای مسأله چیدمان حاملهای جنگی و تخصیص سلاحهای آنها به تهدیدها در حالت تهاجمی
%A پیمان کار, محبوبه
%J دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
%D 2014

[Download]