اولین همایش کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی , 2014-03-06

عنوان : ( بررسی تاثیر متیل گالات بر سینتیک اکسایش تریاسیلگلیسرول روغن ماهی کیلکا با استفاده از تحلیل حساسیت مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی )

نویسندگان: مریم اثنی عشری , رضا فرهوش , علی شریف ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سینتیک اکسایش تریاسیل گلیسرول روغن ماهی کیلکا در حضور غلظتهای مختلف متیل گالات (صفر، 200، 400، 800 و 1600) در دماهای 35، 45 و 55 درجه سانتیگراد با محاسبه پارامترهای سینتیکی میزان اثربخشی آنتی اکسیدان (F)، قدرت آنتی اکسیدانی (ORR) و فعالیت آنتی اکسیدانی (A) مورد بررسی قرار گرفت. برای پیشگویی این پارامترها از شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه با دو ورودی (دما و غلظت) و سه خروجی (A و ORR ،F) استفاده شد. نتایج نشان داد مدل شبکه عصبی مصنوعی با 7 نورون در لایه پنهان بیشترین تطابق را با دادههای آزمایشی دارد. همچنین به منظور بررسی تاثیر تغییرات در هر یک از پارامترهای عملیاتی بر روی متغیرهای سینتیکی اکسایش، تحلیل حساسیت صورت پذیرفت که نتایج، حاکی از حساسیت زیاد پارامترهای سنتیکی به ویژه فعالیت آنتیاکسیدانی به پارامتر غلظت است.

کلمات کلیدی

, متیل گالات, شبکه عصبی, روغن ماهی کیلکا, سینتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041364,
author = {اثنی عشری, مریم and فرهوش, رضا and شریف, علی},
title = {بررسی تاثیر متیل گالات بر سینتیک اکسایش تریاسیلگلیسرول روغن ماهی کیلکا با استفاده از تحلیل حساسیت مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی},
booktitle = {اولین همایش کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {متیل گالات، شبکه عصبی، روغن ماهی کیلکا، سینتیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر متیل گالات بر سینتیک اکسایش تریاسیلگلیسرول روغن ماهی کیلکا با استفاده از تحلیل حساسیت مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی
%A اثنی عشری, مریم
%A فرهوش, رضا
%A شریف, علی
%J اولین همایش کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی
%D 2014

[Download]