علوم باغبانی, دوره (28), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (10-17)

عنوان : ( بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیوشیمیایی پسته دانشمندی (Daneshmandi Cv. Pistacia vera L.) در مقایسه با برخی ارقام تجاری استان خراسان )

نویسندگان: محمدشاهین دانشمندی , مجید عزیزی ارانی , رضا فرهوش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺧ ﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﺴﺘﻪ رﻗﻢ داﻧﺸﻤﻨﺪی ﺑﺎ ﺳﻪ رﻗﻢ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎداﻣﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﻠﻪ ﻗـﻮﭼﻲ و اﻛﺒﺮی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﺻﻔﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﺎﻣﻞ وزن ﺗﺮ و ﺧﺸﻚ ﻣﻴﻮه، وزن ﺗﺮ و ﺧﺸﻚ ﭘﻮﺳﺖ ﺳـﺒﺰ، وزن ﻣﻐـﺰ ﺳـﺒﺰ، وزن ﭘﻮﺳـﺖ اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ، درﺻﺪ ﭘﻮﻛﻲ و ﺧﻨﺪاﻧﻲ، ﺣﺠﻢ ﻣﻴﻮه و ﺣﺠﻢ ﻣﻐﺰ ﺳﺒﺰ، درﺻﺪ روﻏﻦ، ﻣﻴﺰان و ﻧﻮع اﺳﻴﺪﻫﺎی ﭼﺮب اﺷﺒﺎع و ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع، ﭘﻠﻲ ﻓﻨـﻞ ﻛـﻞ ﺗﻮﻛـﻮﻓﺮول ﻛـﻞ، ﻋـﺪد ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ و ﻋﺪد اﺳﻴﺪی ﺑﻮدﻧﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﭘﺴﺘﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪی از ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﻬﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ وزن ﻣﻐﺰ ﺳﺒﺰ، درﺻﺪ ﺧﻨﺪاﻧﻲ و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻐﺰ ﺳـﺒﺰ ﺑـﻪ ﻣﻴـﻮه ﺑﺮﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ارﻗﺎم ﻣﻮر د ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ . رﻗﻢ داﻧﺸﻤﻨﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﻗﺎم ﻛﻠﻪ ﻗﻮﭼﻲ , اﻛﺒﺮی و ﺑﺎداﻣﻲ ﺳـﻔﻴﺪ دارای ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻـﺪ روﻏـﻦ (51/82 درﺻـﺪ ) و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ اﺳﻴﺪﻫﺎی ﭼﺮب ﭼﻨﺪ ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﺑﻪ اﺷﺒﺎع ﺑﻮد (2/82). از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻧﺘﻲاﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ (ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول و ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻞ ﻛﻞ) رﻗﻢ داﻧﺸﻤﻨﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳﺎﻳﺮ ارﻗﺎ م در ﺟﺎﻳﮕﺎه دوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ (ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ) در رﻗﻢ داﻧـﺸﻤﻨﺪی ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ . (2/702 ﻣﻴﻠﻲاﻛﻲواﻻن ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم روﻏﻦ). ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ در رﻗﻢ داﻧﺸﻤﻨﺪی 0/49 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﭘﺘﺎس ﺑﺮ ﮔﺮم روﻏﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﻢ ﻛﻠﻪ ﻗﻮﭼﻲ (0/627 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﭘﺘﺎس ﺑﺮ ﮔﺮم روﻏﻦ) 27 درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲ ﺷﻮد ﭘﺴﺘﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪی ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻳـﻚ رﻗﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺠﺎری ﺑﻮده و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺻﺎدراﺗﻲ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻠﻲ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ.

کلمات کلیدی

, آﻧﺘﻲاﻛﺴﻴﺪان, اﺳﻴﺪﻫﺎی ﭼﺮب اﺷﺒﺎع و ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع, ﭘﺴﺘﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪی, ﻋﺪد اﺳﻴﺪی, ﻋﺪد ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041486,
author = {محمدشاهین دانشمندی and عزیزی ارانی, مجید and فرهوش, رضا},
title = {بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیوشیمیایی پسته دانشمندی (Daneshmandi Cv. Pistacia vera L.) در مقایسه با برخی ارقام تجاری استان خراسان},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2014},
volume = {28},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-4730},
pages = {10--17},
numpages = {7},
keywords = {آﻧﺘﻲاﻛﺴﻴﺪان، اﺳﻴﺪﻫﺎی ﭼﺮب اﺷﺒﺎع و ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع، ﭘﺴﺘﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪی، ﻋﺪد اﺳﻴﺪی، ﻋﺪد ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیوشیمیایی پسته دانشمندی (Daneshmandi Cv. Pistacia vera L.) در مقایسه با برخی ارقام تجاری استان خراسان
%A محمدشاهین دانشمندی
%A عزیزی ارانی, مجید
%A فرهوش, رضا
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2014

[Download]