اولین همایش ملی میان وعده های غذایی , 2014-04-30

عنوان : ( بررسی اثر میزان مالتو دکسترین و دبی ورودی بر تغییرات دمایی طی خشک کردن آب هویج-کرفس به روش پاششی )

نویسندگان: محمد خلیلیان موحد , محبت محبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سبزیجات داری ویتامین ها و مواد معدنی فراوانی می باشند. هویج و کرفس از جمله سبزیجاتی هستند که به میزان فراوانی دارای بتا کاروتن، ویتامین های مختلف و مقدار فراوان مواد معدنی مورد نیاز بدن می باشد. خشک کردن از جمله روش های کارا برای نگهداری میوه ها و سبزیجات می باشد که برخی تغییرات دمایی در حین خشک کردن به روش پاششی در این پژوهش بررسی شده است. آب هویج و کرفس با نسبت 2 به 1 با هم مخلوط شده و برای جلوگیری از چسبندگی آن هنگام خشک کردن، درحین مخلوط شدن به تدریج مالتودکسترین نیز اضافه شد. برای خشک کردن از یک خشک کن پاششی نیمه صنعتی با ظرفیت 6 لیتر در ساعت و نازل نوع دو سیاله با دماهای هوای ورودی 120، 145 و 170 درجه سانتی گراد استفاده گردید. میزان مالتودکستربن افزوده شده به آب هویج-کرفس در دو سطح (7/0 و 9/0 گرم/گرم ماده خشک) و دبی ورودی آب میوه مخلوط به خشک کن در دو سطح (36 و 53 میلی لیتر در دقیقه) بود. همه مراحل خشک کردن در رطوبت نسبی 2±36 درصد و دمای محیط 2±30 درجه سانتی گراد و در شرایط یکسان برای همه نمونه ها انجام شد و دمای قسمت بالا، پایین و خروجی محفظه خشک کن با ترمومتر پروبی دیجیتال صنعتی ثبت شد. در این پژوهش اثر میزان مالتودکسترین و دبی ورودی مخلوط آب هویج-کرفس بر دمای هوای خروجی و تغییرات دمایی مخلوط آب هویج-کرفس حین خشک شدن در دماهای ورودی مختلف در خشک کن پاششی نیمه صنعتی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج آنالیز واریانس نشان داد که میزان مالتودکسترین و دبی ورودی مخلوط آب هویج-کرفس بر دماهای هوای خروجی در سطح آماری 5 درصد معنی دار بودند. افزون براین، دمای هوای ورودی نیز بر میزان تغییرات دمایی حین خشک شدن مخلوط آب هویج-کرفس نیز اثر معنی دار داشت (05/0>p). می توان با تعیین دقیق خصوصیات مخلوط ورودی از نظر میزان ماده جامد و حجم ورودی و دمای خروجی، به بهترین شرایط خشک کردن با بهترین زمان و دما دست یافت.

کلمات کلیدی

, خشک کن پاششی. مخلوط آب هویج, کرفس. دبی ورودی. تغییرات دمایی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041516,
author = {خلیلیان موحد, محمد and محبی, محبت},
title = {بررسی اثر میزان مالتو دکسترین و دبی ورودی بر تغییرات دمایی طی خشک کردن آب هویج-کرفس به روش پاششی},
booktitle = {اولین همایش ملی میان وعده های غذایی},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {خشک کن پاششی. مخلوط آب هویج-کرفس. دبی ورودی. تغییرات دمایی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر میزان مالتو دکسترین و دبی ورودی بر تغییرات دمایی طی خشک کردن آب هویج-کرفس به روش پاششی
%A خلیلیان موحد, محمد
%A محبی, محبت
%J اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
%D 2014

[Download]