زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی, دوره (8), شماره (2), سال (2014-9) , صفحات (2219-2238)

عنوان : ( بررسی پارامترهای زمین شناسی موثر بر میزان سایندگی کانیها به کمک دستگاه LCPC )

نویسندگان: هاشم هاشم نژاد , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , صادق طریق ازلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از آزمایش هایی که برای بررسی خصوصیات سایندگی دانه های خاک استفاده می شود، آزمایش LCPC می باشد. دستگاه آزمایش LCPC برای اندازه گیری سایش ذرات در حد پبل های ریز (3/6-4 میلی متر) طراحی شده است. در این پژوهش برای بررسی تاثیر پارامتر های زمین شناسی در مقدار سایش کانیها، تعدادی از مهمترین کانیهای ساینده از نقاط مختلف ایران جمع آوری شده است. در ابتدا مقادیر سایش و شکنندگی این کانیها مطابق با سه استاندارد AFNOR P18-553، AFNOR P18-579 وP18-560 AFNOR که به ترتیب مربوط به مراحل آماده سازی نمونه برای انجام آزمایش، روش انجام آزمایش و آنالیز اندازه دانه ها به کمک الک های آزمایشگاهی میباشد، اندازه گیری شده است. در ادامه تاثیر پارامترهای زمین شناسی موثر بر میزان سایش نمونه ها که شامل پنج پارامتر شکل، اندازه، زاویه داری، درجه اشباع محیط و پتروگرافی دانه ها میباشد، مورد بررسی قرار گرفته است. میزان اثر گذاری این پارامتر ها بر سایندگی نمونه ها بر اساس استاندارد ISO 5725 NF که مربوط به کاربرد آمار، دقت روش آزمون، تعیین تکرار پذیری و قابلیت تولید مجدد یک روش استاندارد با آزمایشهای درون آزمایشگاهی (بر پایه شاخص طبقه بندی X 06-041 ) میباشد، بررسی گردیده است. در انتها پس از کسب اطمینان از تاثیر معنی دار این پارامتر ها بر سایش کانیها، به کمک نرم افزار SPSS میزان سایندگی برای انواع کانیهای با سختی کمتر از هفت در مقیاس موس پیش بینی شده است.

کلمات کلیدی

, سایش؛ دستگاه LCPC؛ پارامتر های زمین شناسی؛ کانی شناسی؛ AFNOR P18, 579
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041593,
author = {هاشم نژاد, هاشم and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and طریق ازلی, صادق},
title = {بررسی پارامترهای زمین شناسی موثر بر میزان سایندگی کانیها به کمک دستگاه LCPC},
journal = {زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی},
year = {2014},
volume = {8},
number = {2},
month = {September},
issn = {2228-6837},
pages = {2219--2238},
numpages = {19},
keywords = {سایش؛ دستگاه LCPC؛ پارامتر های زمین شناسی؛ کانی شناسی؛ AFNOR P18-579},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی پارامترهای زمین شناسی موثر بر میزان سایندگی کانیها به کمک دستگاه LCPC
%A هاشم نژاد, هاشم
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A طریق ازلی, صادق
%J زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی
%@ 2228-6837
%D 2014

[Download]