علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (11), شماره (45), سال (2015-2) , صفحات (111-122)

عنوان : ( بهینه سازی روش ذخیره سازی چغندر در سیلو برای کاهش فلور میکروبی )

نویسندگان: خلیل بهزاد , مصطفی شهیدی نوقابی , مصطفی مظاهری طهرانی , روح الله بهزاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عوامل زیادی در رشد میکرو ارگانیسم ها در حین نگهداری چغندر در سیلوها موثر هستند که در این تحقیق به بررسی تاثیر اندازه چغندر ( در 4 سطح) و ارتفاع نگهداری (در4 سطح) بر روی تغییرات فلور میکروبی چغندرهای قند در طی دوره نگهداری 18 روز، پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که بیشترین فعالیت باکتری‌ها، کپک‌ها، و مخمرها و نیز بالاترین جمعیت میکروبی متعلق به چغندرهای ریز و کمترین آن متعلق به چغندرهای درشت است و بیشترین فعالیت باکتری‌ها، قارچ‌ها، کپک‌ها و بالاترین جمعیت میکروبی متعلق به چغندرهایی است که در ارتفاع سه متری سیلو ذخیره شده‌اند و کمترین آن متعلق به چغندرهایی است که در ارتفاع 5 متری نگهداری شده اند.

کلمات کلیدی

اندازه چغندر قند؛ ارتفاع نگهداری؛ باکتری؛ کپک؛ مخمر؛ جمعیت کل میکروبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041716,
author = {بهزاد, خلیل and مصطفی شهیدی نوقابی and مظاهری طهرانی, مصطفی and روح الله بهزاد},
title = {بهینه سازی روش ذخیره سازی چغندر در سیلو برای کاهش فلور میکروبی},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2015},
volume = {11},
number = {45},
month = {February},
issn = {2008-8787},
pages = {111--122},
numpages = {11},
keywords = {اندازه چغندر قند؛ ارتفاع نگهداری؛ باکتری؛ کپک؛ مخمر؛ جمعیت کل میکروبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه سازی روش ذخیره سازی چغندر در سیلو برای کاهش فلور میکروبی
%A بهزاد, خلیل
%A مصطفی شهیدی نوقابی
%A مظاهری طهرانی, مصطفی
%A روح الله بهزاد
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2015

[Download]