دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, دوره (21), شماره (2), سال (2014-6) , صفحات (283-292)

عنوان : ( تغییرات پروتئین واکنشگر-C، اینترلوکین -6 سرمی و شاخص‌های لیپیدی در مردان میان‌سالِ غیر فعال پس از تمرینات مقاومتی )

نویسندگان: احسان میر , سیدرضا عطارزاده حسینی , مجتبی میر سعیدی , کیوان حجازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: خطر بروز بیماری‌های دیابت و قلبی - عروقی در افراد مسن، چاق و کم‌تحرک زیاداست. تمرین ورزشی، اختلالات متابولیکی مرتبط با این بیماری‌ها را بهبودمی‌بخشد. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی برسطوح سرمی پروتئین واکنش گر C، اینترلوکین-6 و شاخص‌های لیپیدی مردان میان‌سالِ غیرفعال می‌باشد. مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع نیمه‌تجربی و در سال 1391 در شهرستان ساری انجام‌شد. در این تحقیق، 24 آزمودنی در دو گروه تجربی (12 نفر) و کنترل (12 نفر) به‌روش نمونه‌گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند. برنامه‌ی تمرین مقاومتی درهشت هفته و در هرهفته، سه جلسه به-مدت 90 دقیقه باشدت 60 تا 70 درصد یک تکرار بیشینه انجام‌شد. نمونه‌ی خونی پیش از شروع و پس از پایان مداخله‌ی تمرینی جمع‌آوری‌شد. با استفاده از نرم‌افزار SPSS، ویرایش 15 مقایسه‌ی میانگین‌های درون‌گروهی و بین‌گروهی انجام و برای آزمون فرضیه‌ها، سطح معناداری 05/0>p در نظرگرفته‌شد. یافته‌ها: نتایج نشان‌داد در گروه مقاومتی سطوح CRP،IL-6، درصدچربی بدن به‌ترتیب به‌میزان 14/19، 00/11 و 55/9 درصد کاهش معناداری یافت(05/0P<). شاخص‌های TC، TG، HDL-C و LDL-C در هر دو گروه تغییر معناداری نشان‌ نداد (05/0P>). نتیجه‌گیری: هشت هفته تمرین مقاومتی از طریق کاهش معنادار CRPو IL-6، دو عامل خطر جدید قلبی- عروقی، می‌تواند در کاهش خطر بیماری آترواسکلروز و بهبود سلامت قلب و عروق موثر باشد.

کلمات کلیدی

, پروتئین واکنشگر C, اینترلوکین-6, تمرین مقاومتی, مردان میانسالِ غیرفعال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041783,
author = {میر, احسان and عطارزاده حسینی, سیدرضا and مجتبی میر سعیدی and حجازی, کیوان},
title = {تغییرات پروتئین واکنشگر-C، اینترلوکین -6 سرمی و شاخص‌های لیپیدی در مردان میان‌سالِ غیر فعال پس از تمرینات مقاومتی},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی سبزوار},
year = {2014},
volume = {21},
number = {2},
month = {June},
issn = {1606-7487},
pages = {283--292},
numpages = {9},
keywords = {پروتئین واکنشگر C، اینترلوکین-6، تمرین مقاومتی، مردان میانسالِ غیرفعال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تغییرات پروتئین واکنشگر-C، اینترلوکین -6 سرمی و شاخص‌های لیپیدی در مردان میان‌سالِ غیر فعال پس از تمرینات مقاومتی
%A میر, احسان
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A مجتبی میر سعیدی
%A حجازی, کیوان
%J دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
%@ 1606-7487
%D 2014

[Download]