کنفرانس امنیت سامانه‌های نرم‌افزاری , 2014-05-15

عنوان : ( مقایسه تطبیقی ابزارهای تزریق اِشکال در صحت‌سنجی و اعتبارسنجی محصولات آماده تجاری )

نویسندگان: فاضل دهقانی , عباس رسول زادگان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهمترین پارامترها برای جلب رضایت مشتری از محصول نرم‌افزاری، وجود قابلیت اطمینان است. موضوعی که امروزه مورد توجه بسیاری از مهندسین سیستم و نرم‏‌افزار قرار گرفته است. به منظور کاهش زمان بازاریابی و هزینه-های پروژه و نیز تسریع در فرآیند توسعه نرم‌افزار از محصولات آماده تجاری استفاده می‌شود. نکته حائز توجه، تحققابلیت‌اطمینان در محصول نرم‌افزاری نهایی است. با توجه به اینکه محصولات آماده تجاری در قالب محصولات دربسته ارائه می‌شوند، نیاز است تا پارامترهای کیفی و غیرکارکردی آنها مورد ارزیابی قرار گیرد تا در صورت استفاده، منجر به خطا و خرابی در سیستم نشوند. در این مقاله سعی بر این است که به منظور افزایش کاربرد مؤلفه‌ها و محصولات آماده تجاری در سیستم‌های بحرانی-ایمن با استفاده از تکنیک‌های تزریق اِشکال به صحت‌سنجی و اعتبارسنجی آنها بپردازیم. به عبارتی دیگر در راستای نیل به هدف مذکور، به تحلیل و مقایسه تطبیقی عملکرد ابزارهای تزریق اِشکال در صحت‌سنجی و اعتبارسنجی محصولات آماده تجاری می‌پردازیم. تحلیل و مقایسه مذکور، گامی در جهت تسهیل فرآیند ارزیابی قابلیت اطمینان محصولات آماده تجاری قلمداد می‌گردد.

کلمات کلیدی

, صحت‌سنجی و اعتبارسنجی, قابلیت اطمینان, محصولات آماده تجاری, تزریق اِشکال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041843,
author = {دهقانی, فاضل and رسول زادگان, عباس},
title = {مقایسه تطبیقی ابزارهای تزریق اِشکال در صحت‌سنجی و اعتبارسنجی محصولات آماده تجاری},
booktitle = {کنفرانس امنیت سامانه‌های نرم‌افزاری},
year = {2014},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {صحت‌سنجی و اعتبارسنجی، قابلیت اطمینان، محصولات آماده تجاری، تزریق اِشکال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه تطبیقی ابزارهای تزریق اِشکال در صحت‌سنجی و اعتبارسنجی محصولات آماده تجاری
%A دهقانی, فاضل
%A رسول زادگان, عباس
%J کنفرانس امنیت سامانه‌های نرم‌افزاری
%D 2014

[Download]