اولین همایش ملی رویکردهای نوین در ورزش و تربیت بدنی , 2014-02-19

عنوان : ( نقش مهارت های کارآفرینانه در ایجاد کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی )

نویسندگان: سیدمرتضی عظیم زاده , محمد احسانی , اسدا... کردنائیج ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این تحقیق تعیین نقش مهارت های کارآفرینانه در ایجاد کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی بود. روش این تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه تحقیق، کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی بودند و مالکان و مدیران آن‌ها به عنوان نمونه تحقیق (258 نفر) انتخاب و به روش تصادفی نمونه گیری شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه مهارت‌های کارآفرینانه (75/0=α) و پرسشنامه ایجاد کسب و کار (81/0=α) استفاده شد. برای تحلیل دادها از ضریب همبستگی پیرسون، کلوموگروف اسمیرنوف و رگرسیون دو متغیره در سطح 05/0=α استفاده شد. نتایج نشان داد، مهارت کارآفرینانه و همه ابعاد آن با ایجاد کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی ارتباط معناداری داشتند. نتایج رگرسیون دو متغیره توان پیش بینی کنندگی 14 درصدی مهارت‌های کارآفرینانه را برای ایجاد نشان داد. یافته های این تحقیق، نقش تعیین کننده متغیر مهارت های کارآفرینانه را در پیش بینی توفیق ایجاد کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی مورد تأکید قرار دادند.

کلمات کلیدی

, مهارت های کارآفرینانه, ایجاد, کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041847,
author = {عظیم زاده, سیدمرتضی and محمد احسانی and اسدا... کردنائیج},
title = {نقش مهارت های کارآفرینانه در ایجاد کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی},
booktitle = {اولین همایش ملی رویکردهای نوین در ورزش و تربیت بدنی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مهارت های کارآفرینانه، ایجاد، کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش مهارت های کارآفرینانه در ایجاد کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی
%A عظیم زاده, سیدمرتضی
%A محمد احسانی
%A اسدا... کردنائیج
%J اولین همایش ملی رویکردهای نوین در ورزش و تربیت بدنی
%D 2014

[Download]