آموزش عالی فرامرزی , 2014-05-14

عنوان : ( مقایسه ورابطه ی درگیری تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان داخلی وخارجی دوره کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: حسین جعفری ثانی , معصومه قائمی پور , غلامعلی سیفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آموزش عالی در حال تبدیل شدن به مراکز جهانی و بین المللی است و تعداد دانشجویان خارجی در دانشگاه‌ها رو به افزایش است. با توجه به اینکه درگیری تحصیلی دانش آموزان ایرانی به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته و مطالعه‌ای بر روی دانشجویان بخصوص دانشجویان خارجی صورت نگرفته است، هدف پژوهش حاضر مقایسه و رابطه‌ی درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان داخلی و خارجی دوره کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد. بدین‌ منظور، یک گروه 39 نفری از دانشجویان خارجی و یک گروه 171 نفری از دانشجویان داخلی دانشگاه فردوسی مشهد با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و مقیاس راهبردهای انگیزشی و یادگیری پنتریج و همکاران (1991)، اجرا گردید که ضرائب آلفای کرونباخ برای مؤلفه‌های حاصل از این پرسشنامه در بخش انگیزش برای ارزش تکلیف 89/0 و در بخش راهبردهای یادگیری بین 77/0 تا 84/0 به دست آمد. در این مطالعه معدل کل دانشجویان به عنوان شاخصی از پیشرفت تحصیلی آنان مد نظر قرار گرفت و برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری spss استفاده شد که داده‌های حاصل با استفاده از آزمون t - استیودنت و ضریب همبستگی پیرسون و آزمون فیشر تحلیل شدند. یافته‌ها نشان دادند که، بین درگیری تحصیلی دانشجویان داخلی و خارجی تفاوت معناداری وجود نداشت. بین متغیرهای ارزش‌تکلیف، مرور ذهنی، بسط‌دهی، خودنظم‌دهی فراشناختی و کمک‌طلبی بین دو گروه دانشجویان داخلی و خارجی اختلاف معناداری وجود نداشت اما در متغیر سازماندهی بین دو گروه دانشجویان داخلی و خارجی اختلاف معناداری وجود داشت. بین پیشرفت تحصیلی دانشجویان داخلی و خارجی تفاوت معناداری وجود نداشت. بین درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی رابطه‌ی مثبت و معنادار وجود داشت همچنین بین رابطه درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان داخلی و خارجی تفاوت معناداری وجود نداشت.

کلمات کلیدی

, درگیری تحصیلی, پیشرفت تحصیلی, دانشجویان خارجی, آموزش عالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041854,
author = {جعفری ثانی, حسین and قائمی پور, معصومه and سیفی, غلامعلی},
title = {مقایسه ورابطه ی درگیری تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان داخلی وخارجی دوره کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد},
booktitle = {آموزش عالی فرامرزی},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {درگیری تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، دانشجویان خارجی، آموزش عالی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه ورابطه ی درگیری تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان داخلی وخارجی دوره کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
%A جعفری ثانی, حسین
%A قائمی پور, معصومه
%A سیفی, غلامعلی
%J آموزش عالی فرامرزی
%D 2014

[Download]