نانو مواد, دوره (5), شماره (16), سال (2014-3) , صفحات (245-254)

عنوان : ( سنتز مشخصه یابی و بررسی مورفولوژیکی پوشش نانوکامپوزیتی فلوئور آپاتایت-تیتانیا مورد استفاده در ایمپلنت های پایه تیتانیومی )

نویسندگان: نسرین ساسانی , جلیل وحدتی خاکی , سیدمجتبی زبرجد , حیدر خدیوی آیسک ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تحقیق حاضر نانوکامپوزیت فلوئور آپاتتیت –تیتانیا با استفاده از روش سل ژل سنتز شده است.در سنتز این کامپوزیت از تری اتیل فسفات, نیترات کلسیم چهار آبه, فلورید آمونیم و تیتانیوم ایزوپرواکساید به عنوان پیش ماده استفاده شد. همچنین آمونیم هیدرواکساید به عنوان کاتالیست بازی برای افزایش pH سل ها مورد استفاده قرار گرفت برای مشخصه یابی شیمیایی و ساختاری از پودر و برای بررسی مورفولوژیکی از پوشش نانوکامپوزیت بر روی زیر لایه Ti-6Al-4V استفاده شد. مشخصه یابی شیمیایی با استفاده از آنالیزهای XRD و FTIR انجام شد. رفتار فوتوکاتالیستی کامپوزیت فلوئور آپاتتیت –تیتانیا با استفاده از آنالیز جذب UV مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بررسی زیست سازگاری کامپوزیت توسط آزمایش غوطه وری در محلول شبیه سازی شده با بدن و اندازه گیری پتانسیل زتا مورد ارزیابی قرار گرفت. مورفولوژی پوشش های کامپوزیتی با درصدهای مختلف از فاز تیتانیا با استفاده از تصاویر میکروسکوپی بررسی و مقایسه شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که کامپوزیت سنتز شده با روش سل ژل دارای خلوص بالا و زیست سازگاری قابل قبولی بوده و رفتار فوتوکاتالیستی از خود نشان می دهد. همچنین نتایج میکروسکوپی نشان دهنده تغییرا مورفولوژی پوشش کامپوزیتی با تغییرات درصد فاز تیتانیا می باشد.

کلمات کلیدی

, سل ژل, فلوئور آپاتتیت /تیتانیا, مورفولوژی, فوتوکاتالیستی, زیست سازگاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041940,
author = {ساسانی, نسرین and وحدتی خاکی, جلیل and زبرجد, سیدمجتبی and خدیوی آیسک, حیدر},
title = {سنتز مشخصه یابی و بررسی مورفولوژیکی پوشش نانوکامپوزیتی فلوئور آپاتایت-تیتانیا مورد استفاده در ایمپلنت های پایه تیتانیومی},
journal = {نانو مواد},
year = {2014},
volume = {5},
number = {16},
month = {March},
issn = {2008-6156},
pages = {245--254},
numpages = {9},
keywords = {سل ژل; فلوئور آپاتتیت /تیتانیا; مورفولوژی; فوتوکاتالیستی; زیست سازگاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنتز مشخصه یابی و بررسی مورفولوژیکی پوشش نانوکامپوزیتی فلوئور آپاتایت-تیتانیا مورد استفاده در ایمپلنت های پایه تیتانیومی
%A ساسانی, نسرین
%A وحدتی خاکی, جلیل
%A زبرجد, سیدمجتبی
%A خدیوی آیسک, حیدر
%J نانو مواد
%@ 2008-6156
%D 2014

[Download]