کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (10), شماره (37), سال (2007-6) , صفحات (1-8)

عنوان : ( ارزیابی نمایه های پایان کتابهای فارسی حوزه علوم اجتماعی از نظر رعایت ملاکهای استاندارد ایزو 999 )

نویسندگان: معصومه تجعفری , محمدرضا داورپناه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش تعداد 233 عنوان کتاب فارسی حوزه علوم اجتماعی دارای نمایه پایانی از نظر رعایت ملاکهای کمی استاندارد ایزو 999 با روش پیمایشی بررسی شده است. یافته های پژوهش نشان داد 1. میزان رعایت ملاکهای ارزیابی ایزو در نمایه های پایانی مورد بررسی 49.54% می باشد.2. درصد کتابهای دارای نمایه پایانی 92.5% از کل کتابهای منتشر شده در این حوزه می باشد.3.تراکم نمایه 22.3% می باشد. 4. انواع نمایه از نظر نوع تهیه شامل 50% نمایه بنیادی و 50% نمایه ترجمه و از نظر شیوه چاپ و ساختار مدخل شامل نمایه ساده با 55.77% و نمایه برون بافتی با 81.15% و نمایه درون بافتی با 63.6% می باشد.5. در بین رشته های مختلف از نظر میزان رعایت ملاکهای ارزیابی ایزو تفاوت معنادار وجود دارد.

کلمات کلیدی

, نمایه پایان کتاب, استاندارد ایزو 999, کتابهای فارسی, عاوم اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042034,
author = {معصومه تجعفری and داورپناه, محمدرضا},
title = {ارزیابی نمایه های پایان کتابهای فارسی حوزه علوم اجتماعی از نظر رعایت ملاکهای استاندارد ایزو 999},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2007},
volume = {10},
number = {37},
month = {June},
issn = {1680-9637},
pages = {1--8},
numpages = {7},
keywords = {نمایه پایان کتاب، استاندارد ایزو 999، کتابهای فارسی، عاوم اجتماعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی نمایه های پایان کتابهای فارسی حوزه علوم اجتماعی از نظر رعایت ملاکهای استاندارد ایزو 999
%A معصومه تجعفری
%A داورپناه, محمدرضا
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2007

[Download]