اقتصاد پولی، مالی, دوره (20), شماره (5), سال (2014-3) , صفحات (234-256)

عنوان : ( بررسی رابطه علیت بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و قیمت ها با استفاده از داده های تابلویی در کشورهای عضو اوپک )

نویسندگان: محمود هوشمند , محمد دانش نیا , حسین علی ستوده , اعظم قزل باش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رشد اقتصادی همواره جزء یکی از مهم ترین شاخص های اندازه گیری توسعه اقتصادی می باشد. بنابراین تولید بیشتر در راه رسیدن به توسعه اقتصادی مهم و موثر می باشد. از طرفی انرژی به عنوان یکی از نهاده ای تولید محسوب می شود که مطالعه حاضر، به آزمون رابطه علیت بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و قیمت ها در میان کشورهای عضو گروه اوپک پرداخته است. لذا این مطالعه با استفاده از داده های سالیانه طی دوره زمانی 2008-1978 و با بهره گیری از تکنیک داده های پانل انجام شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که در بلندمدت رابطه علیت به صورت دو طرفه بین متغیرهای مصرف انرژی و رشد اقتصادی وجود دارد و این در حالی است که رابطه علیت به صورت یک طرفه از رشد اقتصادی به رشد قیمتها وجود دارد.

کلمات کلیدی

, رشد اقتصاد, مصرف انرژی, داده های تابلویی, رابطه علیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042076,
author = {هوشمند, محمود and محمد دانش نیا and ستوده, حسین علی and قزل باش, اعظم},
title = {بررسی رابطه علیت بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و قیمت ها با استفاده از داده های تابلویی در کشورهای عضو اوپک},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2014},
volume = {20},
number = {5},
month = {March},
issn = {2251-8452},
pages = {234--256},
numpages = {22},
keywords = {رشد اقتصاد، مصرف انرژی، داده های تابلویی، رابطه علیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه علیت بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و قیمت ها با استفاده از داده های تابلویی در کشورهای عضو اوپک
%A هوشمند, محمود
%A محمد دانش نیا
%A ستوده, حسین علی
%A قزل باش, اعظم
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2014

[Download]