روش های عددی در مهندسی, دوره (32), شماره (2), سال (2014-1) , صفحات (173-187)

عنوان : ( روش خطی سازی چند مرحله ای در تحلیل هیدرولیکی شبکه های آبرسانی )

نویسندگان: سید عبدالناصر موسویان , محمدرضا جعفرزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مقاله حاضر روشی نوین برای تحلیل هیدرولیکی شبکههای آبرسانی ارائه می شود. در این روش هر کدام از جملات غیرخطی معادلات انرژی با یک جمله خطی تخمین زده می شود. در نتیجه سیستم معادلات خطی- غیر خطی به یک دستگاه معادلات خطی- خطی تبدیل شده و حل می شود. جواب حاصله تخمین مناسبی برای ادامهی عملیات خطی سازی است به این صورت که در مرحله بعد توابع غیر خطی در بازهی کوچکتری، در حوالی جواب خطی سازی می شوند. عملیات متوالی تا رسیدن به دقت مطلوب ادامه پیدا می کند. مقایسه ی الگوریتم خطی سازی چند مرحله ای با روشهای نیوتن رافسون، سکانت و گرادیان سراسری در مثالهای متعدد، حجم محاسبات کمتر این روش و زمان همگرایی کوتاهتر آن را تایید می کند.

کلمات کلیدی

, شبکه آبرسانی, تحلیل هیدرولیکی, روش خطی سازی چند مرحله ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042144,
author = {موسویان, سید عبدالناصر and جعفرزاده, محمدرضا},
title = {روش خطی سازی چند مرحله ای در تحلیل هیدرولیکی شبکه های آبرسانی},
journal = {روش های عددی در مهندسی},
year = {2014},
volume = {32},
number = {2},
month = {January},
issn = {2228-7698},
pages = {173--187},
numpages = {14},
keywords = {شبکه آبرسانی، تحلیل هیدرولیکی، روش خطی سازی چند مرحله ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روش خطی سازی چند مرحله ای در تحلیل هیدرولیکی شبکه های آبرسانی
%A موسویان, سید عبدالناصر
%A جعفرزاده, محمدرضا
%J روش های عددی در مهندسی
%@ 2228-7698
%D 2014

[Download]