میکروب شناسی پزشکی ایران, دوره (7), شماره (3), سال (2014-5) , صفحات (34-41)

عنوان : ( ارزیابی فعالیت ضد باکتری باکتری های اسیدلاکتیک جداشده از پنیر سنّتی کردی در مقایسه با سویه‌های تجاری )

نویسندگان: فرشته تفنگ سازان , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , الناز میلانی , زرین اسحاقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و اهداف: اهمیت تأثیرات سودمند سلامتی باکتری های لاکتیکی بومی در انسان، به ویژه اثر ممانعت کنندگی از رشد میکروارگانیسم های بیماری زا، همواره از دیرباز مطرح بوده است. هدف از این بررسی، ارزیابی توانایی ضد باکتری باکتری های اسیدلاکتیک جداسازی شده از فراورده پنیر سنّتی کردی بر عوامل باکتریایی بیماری زا است. مواد و روش کار: در این مطالعه، ابتدا بخشی از پالیده کشت باکتری های اسیدلاکتیک جداسازی شده از نمونه پنیر سنّتی کردی تحت تیمار حرارتی و خنثی‌سازی با سود قرار گرفت و سپس خاصیت ضد باکتری آن‌ها با استفاده از روش چاهک (Well Diffusion Agar) و دیسک (Disk Diffusion Agar) بررسی شد. به علاوه، کمترین غلظت بازدارندگی (MIC) پالیده و خاصیت تجمعی (Coaggregation) باکتری های اسیدلاکتیک بر ضد باکتری های پاتوژن تعیین شد. به منظور کاهش خطا هر آزمایش سه بار تکرار گردید. یافته‌ها: مطابق با نتایج، باکتری های اسیدلاکتیک جداشده از پنیر کردی در مقایسه با سویه های تجاری توان ضد باکتری خوبی را در مقابل باکتری های بیماری زا نشان دادند. طی این مطالعه، حرارت دادن پالیده تأثیری در کاهش و یا افزایش خاصیت ضد باکتری نداشت اما تیمار با سود خاصیت ضد میکروبی را به صفر رساند. همچنین، نتایج حاصل از کمترین غلظت بازدارندگی، تفاوت معنی‌داری را بین سویه‌های بومی و سویه-های تجاری نشان نداد و باکتری های اسیدلاکتیک بومی خاصیت تجمعی قابل قبولی را در مقابل باکتری های بیماری زا نشان دادند. نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه باکتری های اسیدلاکتیک بومی و متابولیت های تولیدی آن‌ها در این پژوهش توانستند از رشد باکتری های بیماری زا جلوگیری کنند، این امر نقش مثبت این دسته از باکتری ها در سلامت انسان را به خوبی نشان داده و در نتیجه استفاده بیشتر از آن‌ها به عنوان عوامل ضد میکروبی طبیعی توصیه می‌شود.

کلمات کلیدی

, باکتری های اسیدلاکتیک, پنیر سنتی کردی, فعالیت ضد باکتری, پالیده کشت, باکتری های بیماری زا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042201,
author = {تفنگ سازان, فرشته and شهیدی, فخری and مرتضوی, سید علی and الناز میلانی and زرین اسحاقی},
title = {ارزیابی فعالیت ضد باکتری باکتری های اسیدلاکتیک جداشده از پنیر سنّتی کردی در مقایسه با سویه‌های تجاری},
journal = {میکروب شناسی پزشکی ایران},
year = {2014},
volume = {7},
number = {3},
month = {May},
issn = {1735-8612},
pages = {34--41},
numpages = {7},
keywords = {باکتری های اسیدلاکتیک، پنیر سنتی کردی، فعالیت ضد باکتری، پالیده کشت، باکتری های بیماری زا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی فعالیت ضد باکتری باکتری های اسیدلاکتیک جداشده از پنیر سنّتی کردی در مقایسه با سویه‌های تجاری
%A تفنگ سازان, فرشته
%A شهیدی, فخری
%A مرتضوی, سید علی
%A الناز میلانی
%A زرین اسحاقی
%J میکروب شناسی پزشکی ایران
%@ 1735-8612
%D 2014

[Download]