زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی, دوره (6), شماره (3), سال (2014-1) , صفحات (91-99)

عنوان : ( تخمین مقاومت تراکمی تک‌محوری آهک‌های مارنی سازند آبدراز )

نویسندگان: معصومه خلیلی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , محمد خانه باد , پوریا دهقان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق ارائه و بررسی روابط ساده و چندمتغیره برای تخمین مقاومت فشاری نمونه‌هایی از سنگ آهک‌های مارنی سازند آبدراز است. بر روی این سازند پروژه‌های مهندسی زیادی مانند سد، تونل و جاده در شمال استان خراسان رضوی احداث شده است. برای این منظور برروی 39 نمونه سنگ آهک مارنی سازند آبدراز مطابق با استاندارد انجمن بین‌المللی مکانیک سنگ، آزمایش‌های مربوط به تعیین خصوصیات فیزیکی شامل تخلخل، دانسیته، جذب آب انجام شد و روابطی چند متغیره برای تخمین مقاومت فشاری به دست آمد. نتایج به دست آمده از روش رگرسیون ساده، نشان دهنده‌ی کارایی بهتر دانسیته نسبت به دیگر ویژگی‌های سنگ در تخمین مقاومت تراکمی تک‌محوری است. بهترین رابطه‌ی چندمتغیره نیز به ازای استفاده از متغیرهای مستقل دانسیته و جذب آب برای کل نمونه‌ها به دست آمد

کلمات کلیدی

, خصوصیات فیزیکی, مقاومت فشاری تک‌محوری, آهک مارنی, سازند آبدراز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042321,
author = {خلیلی, معصومه and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and خانه باد, محمد and دهقان, پوریا},
title = {تخمین مقاومت تراکمی تک‌محوری آهک‌های مارنی سازند آبدراز},
journal = {زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی},
year = {2014},
volume = {6},
number = {3},
month = {January},
issn = {2228-5245},
pages = {91--99},
numpages = {8},
keywords = {خصوصیات فیزیکی، مقاومت فشاری تک‌محوری، آهک مارنی، سازند آبدراز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تخمین مقاومت تراکمی تک‌محوری آهک‌های مارنی سازند آبدراز
%A خلیلی, معصومه
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A خانه باد, محمد
%A دهقان, پوریا
%J زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی
%@ 2228-5245
%D 2014

[Download]