دوازدهمین کنفرانس بین المللی آمار ایران , 2014-08-25

عنوان : ( مدل بندی عوامل موثر بر مرگ و میر در اثر عمل جراحی قلب باز به کمک رگرسیون لوجستیک با استفاده از نرم افزار R )

نویسندگان: نوشین اکبری شارک , مهدی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: روش های رگرسیون تبدیل به یگ جز جدایی ناپذیر از هر گونه تجزیه و تحلیل داده ها در توصیف رابطه بین متغیر پاسخ و یک یا چند متغیر توضیحی شده است. در مواردی که متغیر پاسخ گسسته می باشد، از مدل رگرسیون لجستیک برای آنالیز داده ها استفاده می شود. در این مطالعه به تجزیه و تحلیل داده های جراحی قلب باز با استفاده از رگرسیون لجستیک می پردازیم. مواد و روش ها: اطلاعات 1919 بیمار که تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفته بودند، بررسی شده است. در این مطالعه، اثر عوامل موثر بر روی وضعیت مرگ و میر بیماران بعد از عمل جراحی مورد ارزیابی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون لجستیک در نرم افزار R استفاده شده است. یافته ها: باتوجه به رگرسیون لجستیک برازش داده شده به داده ها در مدل نهایی تنها دو متغیر Othertankisolated CABG و Recentmyocardialinfarct باقی ماندند یعنی این دو متغیر اثر معنی داری بر روی متغیر پاسخ وضعیت مرگ و میر دارند. بحث و نتیجه گیری: باتوجه به خروحی ها نتیجه می گیریم که اگر فردی سابقه آنفارکتوس میوکارد نداشته باشد و دارای پیوند از طریق شریان اکلیلی باشد این دو عامل می توانند تاثیر قابل توجهی بر روی زنده ماندن فرد، بعد از عمل جراحی داشته باشند.

کلمات کلیدی

, رگرسیون لوجستیک, عوامل موثر بر بقای بیماران بعد از عمل جراحی, سابقه آنفارکتوس میوکارد, پیوند از طریق شریان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042342,
author = {اکبری شارک, نوشین and جباری نوقابی, مهدی},
title = {مدل بندی عوامل موثر بر مرگ و میر در اثر عمل جراحی قلب باز به کمک رگرسیون لوجستیک با استفاده از نرم افزار R},
booktitle = {دوازدهمین کنفرانس بین المللی آمار ایران},
year = {2014},
location = {کرمانشاه, ايران},
keywords = {رگرسیون لوجستیک، عوامل موثر بر بقای بیماران بعد از عمل جراحی، سابقه آنفارکتوس میوکارد، پیوند از طریق شریان اکلیلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل بندی عوامل موثر بر مرگ و میر در اثر عمل جراحی قلب باز به کمک رگرسیون لوجستیک با استفاده از نرم افزار R
%A اکبری شارک, نوشین
%A جباری نوقابی, مهدی
%J دوازدهمین کنفرانس بین المللی آمار ایران
%D 2014

[Download]