رخساره های رسوبی, Volume (6), No (2), Year (2013-10) , Pages (202-215)

Title : ( زیست چینه نگاری سازند ایلام در برش تاقدیس شاه نخجیر (جنوب غرب ایلام) )

Authors: Mehdi raziani , عباس صادقی , Mohammad Vahidinia ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

به منظور انجام مطالعات زیست چینه نگاری بر روی سازند ایلام در جنوب غرب ایلام، یک توالی 172 متری در تاقدیس کوه شاه نخجیر انتخاب و مورد نمونه برداری و بررسی دقیق قرار گرفت. سنگ شناسی عمده این سازند سنگ آهکهای مارنی با میان لایه‌های نازک مارن شیلی است. همبری زیرین و بالایی سازند ایلام به ترتیب با سازندهای شیلی سورگاه و گورپی هم‌شیب و با توجه به تغییر شدید سنگ شناسی کاملاً آشکار و دارای ناپیوستگی چینه‌ای است. در این بررسی 38 گونه متعلق به 16 جنس از روزن‌داران در قالب 3 بیوزون Dicarinella asymetrica Total Range Zone، Globotruncanita elevata Partial Range Zone و Globotruncana ventricosa Interval Zone تفکیک و شناسایی شده‌اند. بر این اساس سن سانتونین پسین تا کامپانین میانی برای سازند ایلام در نظر گرفته شده است. این مطالعات همچنین نشان می‌دهد بیوزونهای شناسایی شده در برش مورد مطالعه با برش الگو در تنگ گراب قابل مقایسه و تنها تفاوتهای اندکی در ضخامت با یکدیگر نشان می دهند.

Keywords

, سازند ایلام, کوه شاه نخجیر, زیست چینه نگاری, روزن‌داران پلانکتون.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042640,
author = {Raziani, Mehdi and عباس صادقی and Vahidinia, Mohammad},
title = {زیست چینه نگاری سازند ایلام در برش تاقدیس شاه نخجیر (جنوب غرب ایلام)},
journal = {رخساره های رسوبی},
year = {2013},
volume = {6},
number = {2},
month = {October},
issn = {2008-787X},
pages = {202--215},
numpages = {13},
keywords = {سازند ایلام، کوه شاه نخجیر، زیست چینه نگاری، روزن‌داران پلانکتون.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زیست چینه نگاری سازند ایلام در برش تاقدیس شاه نخجیر (جنوب غرب ایلام)
%A Raziani, Mehdi
%A عباس صادقی
%A Vahidinia, Mohammad
%J رخساره های رسوبی
%@ 2008-787X
%D 2013

[Download]