بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Vahidinia


موارد یافت شده: 296

1 - Biostratigraphy and determination of the base of the Santonian stage in the east of the Kopeh-Dagh Basin based on planktonic foraminifera, NE Iran (چکیده)
2 - زیست چینه نگاری سازند ایلام در برش تاقدیس شاه نخجیر بر اساس فرامینیفرهای پلانکتون(جنوب غرب ایلام) (چکیده)
3 - میکروفاسیس و تعیین محیط رسوبی دیرینه سازند ایلام در برش چینه شناسی شاه نخجیر، جنوب غرب ایران (چکیده)
4 - New planktonic foraminiferal record across the Aptian–Albian transition in Interior Fars, Zagros Basin, SW Iran: Implication for latest Aptian paleogeography along the southern shallower Neo-Tethys (چکیده)
5 - عمق سنجی دیرینه سازند ایلام در حوضه رسوبی زاگرس بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک و بنتیک, جنوب غرب ایران (چکیده)
6 - زیست چینه نگاری سازند ایلام در برش چینه شناسی میش خاص, بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک, حوضه رسوبی زاگرس (چکیده)
7 - زیست چینه نگاری نهشته های پالئوسن - ائوسن بر مبنای روزن داران در جنوب بیرجند (چکیده)
8 - میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند تیرگان در غرب حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران (چکیده)
9 - Biostratigraphy of larger foraminifera from the Middle Eocene Jahrum-Pabdeh formations (Zagros region, SW Iran) and their correlation with the planktonic foraminiferal zones (چکیده)
10 - Extending the stratigraphic range of Nummulites bormidiensis Tellini in the Neo-Tethys (Zagros basin, SE Iran) through biometry and calcareous nannofossil biostratigraphy (چکیده)
11 - شواهد رسوبشناسی و ژئوشیمیایی گذر آپتین به آلبین در فروافتادگی دزفول )حوضه رسوبی زاگرس( (چکیده)
12 - آمونیت‌های باژوسین ـ باتونین سازند دلیچای در برش چینه شناسی بار ـ درخت جوز، کوه‌های بینالود، شمال خاور ایران (چکیده)
13 - نخستین گزارش از رد پای مهره‌داران سنوزوییک در پهنه زمین‌شناختی کپه‌داغ، آپاخاوری ایران (چکیده)
14 - آمونیت‌های کالووین سازند دلیچای در برش چینه‌‌شناسی بار ـ درخت جوز، کوه‌های بینالود، شمال خاور ایران (چکیده)
15 - Orbital obliquity evolution during the late Paleozoic ice age across the northeastern gondwana: Implications for regional sea-level change trigger and reservoir quality assessment (چکیده)
16 - Planktonic foraminiferal biostratigraphy of the Farrokhi Formation and determination of the Campanian/Maastrichtian boundary in Central Iran (چکیده)
17 - Planktonic foraminiferal biostratigraphy of the upper Turonian-lower Santonian succession in the Lorestan Zone of the Zagros sedimentary Basin, SW Iran (چکیده)
18 - زیست چینه نگاری و بررسی گذر زمانی کنیاسین- سانتونین در سازند سورگاه،برش تاقدیس کوه سورگاه،زون لرستان (چکیده)
19 - ریزرخساره ها و مدل رسوبگذاری سازند سروک در برش چینه شناسی چنار باشی، زیر زون لرستان (چکیده)
20 - چینه نگاری زیستی، چینه نگاری سنگی و تطابق زیستزوناسیون در سازند تیرگان، غرب حوضه رسوبی کپه داغ )شمال شرق ایران( (چکیده)
21 - زیست چینه نگاری روزن داران کف زی بزرگ از بخش پایینی سازند شهبازان: بازنگری سن توالی کربناتۀ موردمطالعه از برش تنگ لیلم )تاقدیس چناره، حوضۀ لرستان( (چکیده)
22 - Planktonic foraminiferal biostratigraphy of the Turonian- Coniacian transition interval in the Kopeh-Dagh sedimentary basin, NE Iran (چکیده)
23 - شکوفایی کلسیسفرها، شاهدی بر تغییرات محیطی آلبین در زون ایذه، حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
24 - Planktonic foraminiferal biostratigraphy and determination of the Santonian–Campanian boundary in the Zagros sedimentary basin, SWIran (چکیده)
25 - The oxic Coniacian-Santonian interval in the Kopet-Dagh Basin (NE Iran): Carbon isotope and benthic-planktic foraminiferal assemblages at the time of the last Cretaceous OAE (چکیده)
26 - زیست چینه نگاری، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی بخش عرب در قسمت میانی حوضه خلیج فارس (چکیده)
27 - بررسی تغییرات ژئوشیمیایی رسوبات گذر آپتین/آلبین در سازند کژدمی (حوضه رسوبی زاگرس، جنوب غرب ایران) (چکیده)
28 - زیست چینه نگاری توالی های کربناته ائوسن از برش ذوالفرخ واقع در جنوب سبزوار (ایران مرکزی) (چکیده)
29 - سیستماتیک توالی های کربناته ائوسن از برش ذوالفرخ واقع در جنوب سبزوار (ایران مرکزی) (چکیده)
30 - زیست چینه نگاری سازند پابده در میدان نفتی پارسی (فروافتادگی دزفول، جنوب غرب ایران) (چکیده)
31 - میکرو بایواستراتیگرافی مرز سنومانین-تورونین در برش شوراب(شرق حوضه کپه داغ) (چکیده)
32 - بایواستراتیگرافی سازند آبدراز بر مبنای فرامینیفرها در برش شوراب (شرقی ترین بخش حوضه کپه داغ) (چکیده)
33 - Age determination of Abderaz Formation based on Foraminifera in Shurab section-east Kopet- Dagh basin, NE Ira (چکیده)
34 - Age determination of Abderaz Formation based on Foraminifera in Shurab section-east Kopet- Dagh basin, NE Iran (چکیده)
35 - زیست چینه نگاری، ریز رخساره‌ها و محیط رسوب‌گذاری سازند آسماری در یکی از چاه‌های میدان نفتی مارون و مقایسه آن با سایر نواحی زاگرس (چکیده)
36 - New biostratigraphic observations of planktonic foraminifera and ammonites on the Aptian–Albian intrashelf succession, Zagros Basin, SW Iran (چکیده)
37 - Microfacies analysis of Eocene Ziarat Formation (eastern Alborz zone, NE Iran) and paleoenvironmental implications (چکیده)
38 - دیرینه بوم شناسی بخش قاعده سازند خانگیران (ائوسن پیشین میانی) بر مبنای روزن داران کف زی در برش الگو واقع در غرب حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
39 - زیست چینه نگاری و سیستماتیک برخی گونه های آلوئولینا از برش مظفرآباد (جنوب سبزوار، ایران مرکزی) (چکیده)
40 - زیست چینه نگاری سازندهای گورپی پابده در بازه زمانی پالئوسن بر اساس فرامینیفرهای پلانکتون در برش سد ایلام )جنوب ایلام حوضه زاگرس( (چکیده)
41 - Study of main planktonic foraminifera(Turonian-Santonian) in Kopeh-Dagh sedimentary environment, NE Iran (چکیده)
42 - تاثیرعمق محیط زیست بر تکامل فرامینیفرهای پلانکتونیک، سازند آبدراز، حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
43 - مطالعه ریز رخساره های سازند کژدمی در زون ایذه (حوضه زاگرس)، با تاکید بر پارامترهای زیستی و رسوبی (چکیده)
44 - ریز زیست چینه نگاری، عمق سنجی دیرینه و شناسایی گونه های جدید از روزنبران شناور سازند آبدراز در برش قلعه زو، باختر حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
45 - Biostratigraphy of the Gurpi Formation (Zagros Basin, western Iran) based on planktonic foraminifera (چکیده)
46 - Ypresian Alveolina and calcareous nannofossils from the south Sabzevar area (Central Iran): biostratigraphic, taxonomic and paleobiogeographic implications (چکیده)
47 - Upper Cretaceous planktonic foraminiferal biostratigraphy of the Zagros Basin (West Iran) with reference to sea-level changes (چکیده)
48 - تعیین گذر زمانی سانتونین-کامپانین در سازند ایلام، برش چینه شناسی کوه سورگاه، حوضه رسوبی زاگرس (چکیده)
49 - زیست چینه نگاری سازند ایلام در برش چینه شناسی کوه سورگاه بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک، حوضه رسوبی زاگرس، شمال غرب ایران (چکیده)
50 - بررسی حوادث زیستی قاعده های زمانی کنیاسین و سانتونین سازند سورگاه، چاه ماله کوه و سرکان، جنوب باختری خرم آباد (چکیده)
51 - دیرینه بومشناسی تورونین- سانتونین بر پایه روزنداران شناور در برش الگو سازند سورگاه، تاقدیس کبیرکوه، جنوب ایلام (چکیده)
52 - The Campanian paleoenvironment: Inferences based on benthic foraminifera from northeastern Iran (چکیده)
53 - Biostratigraphy of Upper Cretaceous planktonic foraminifera of the Abtalkh Formation in an east–west transect, Kopet-Dagh Basin, northeastern Iran (چکیده)
54 - Upper Ypresian to Lower Lutetian (SBZ 10 to 13)Alveolinastratigraphic horizons from the Hormak section, ZahedanDistrict, Sistan Suture Zone, Eastern Iran (چکیده)
55 - چینه نگاری زیستی, ریز رخساره ها, محیط رسوبی و دیرینه بوم شناختی سازند آسماری در جنوب باختری ایران (چکیده)
56 - پالئواکولوژی، ریز رخساره ها و محیط رسوب گذاری سازند سورگاه بر مبنای روزن بران پلانکتون در منطقه پلدختر استان لرستان (چکیده)
57 - The occurrence of Neoflabellina bioevents across the Coniacian/Santonian boundary in the Abderaz Formation, Kopeh-Dagh Basin, Iran (چکیده)
58 - ریز رخساره ها و محیط رسوبی سازند آسماری در برش چینه شناسی تنگ لیلم، حوضه رسوبی زاگرس (چکیده)
59 - زیست چینه نگاری سازند آسماری در برش چینه شناسی تنگ لیلم، حوضه رسوبی زاگرس، جنوب غرب ایران (چکیده)
60 - مطالعه آماری ساختارهای محافظت کننده دهانی روزن بران شناور سازند آبدراز (تورونین- ابتدای کامپانین) در خاور حوضه رسوبی کپه داغ، (شمال خاوری ایران) (چکیده)
61 - The Campanian-Maastrichtian planktonic foraminifera of the Kopet-Dagh Basin (NE Iran): bioevents and biostratigraphy (چکیده)
62 - Jurassic Biostratigraphy in the Persian Gulf, South of Iran (چکیده)
63 - بایواستراتیگرافی سازند آبدراز در برش روستای قلعه زو بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک، غرب حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
64 - استفاده از شکل هندسی و معادلات تعیین عمق در سازند آبدراز، برش چینهشناسی روستای قلعه زو، ناودیس شیخ، غرب حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
65 - اولین گزارش بایوزوناسیون و شناسایی گونه های شاخص تعیین GSSP قاعده های زمانی کنیاسین و سانتونین در حوضه کپه داغ (چکیده)
66 - بایواستراتیگرافی سازند تیرگان در برش روستای جوزک، غرب حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
67 - استفاده از شکل هندسی و معادلات تعیین عمق در سازند آبدراز، برش چینه شناسی روستای قلعه زو، ناودیس شیخ، غرب حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
68 - بایواستراتیگرافی سازند ابدراز در برش روستای قلعه زو بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک, غرب حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
69 - Biostratigraphy of Large Benthic Foraminifera from Cuisian and Bartonian Limestones from the Torbat-e- Heydarieh region -Central Iran- (چکیده)
70 - ILERDIAN–CUISIAN ALVEOLINIDS FROM THE WESTERN ALBORZ AND EASTERN IRAN ZONES: SYSTEMATIC AND BIOSTRATIGRAPHIC IMPLICATIONS (چکیده)
71 - Larger foraminiferal biostratigraphy and microfacies analysis from the Ypresian (Ilerdian-Cuisian) limestones in the Sistan Suture Zone (eastern Iran) (چکیده)
72 - زیست چینه نگاری بخش فوقانی سازند آیتامیر و بخش تحتانی-میانی سازند آبدراز بر اساس روزن داران شناور در برش الگو شرق حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران (چکیده)
73 - زیست چینه نگاری سازند آب تلخ در برش بهادرخان (کپه داغ مرکزی) بر مبنای روزن‌داران پلانکتونیک (چکیده)
74 - محیط رسوبگذاری سازند تیرگان در برش کوه زاو در غرب حوضه رسوبی کپه داغ, غرب حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
75 - Short‑term eustatic sea‑level changes during the Cenomanian–Turonian Supergreenhouse interval in the Kopet‑Dagh Basin, NE Tethyan realm (چکیده)
76 - Biostrayiraphy of Eocene settings in the Binalood zone (northeastern Iran) based on Foraminifera (چکیده)
77 - Planktonic foraminifera and dinoflagellate cysts from the Upper Cretaceous Abderaz Formation in the Koppeh-Dagh Basin, NE Iran (چکیده)
78 - Paleoenvironmental perturbation across the Cenomanian/Turonian boundary of the Kopet-Dagh Basin (NE Iran), inferred from geochemical anomalies and benthic foraminiferal assemblages (چکیده)
79 - The systematic studies of large benthic foraminifera in Eocene deposits, Binalood Zone (Northeast of Iran) (چکیده)
80 - Biostratigraphy of the Asmari Formation in Tamer anticline (vazak section) and correlation with the adjacent areas zagros basin (چکیده)
81 - Microfaices and sedimentary environments Asmari Formation in one of the Marun oil field wells (چکیده)
82 - بررسی ریزرخساره ها و محیط رسوبگذاری سازند گچال در برش راهدار، بلوک کلمرد، غرب طبس (چکیده)
83 - بایواستراتیگرافی سازند گچال برمبنای روزنداران کف زی در برش راهدار، غرب طبس (چکیده)
84 - مطالعه نئوفلابلینیدهای مرز کنیاسین سانتونین در سازند آبدراز، برش روستای حسن کدخدا، مرکز حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
85 - چینه نگاری سکانسی سازند آبدراز در برش باغک- پادها (شرق کپه داغ) براساس مطالعات پالینوفاسیس (چکیده)
86 - چینه نگاری سکانسی رسوبات مخلوط کرتاسه بالایی منطقه بجستان (چکیده)
87 - پالئوبیوژئوگرافی سازند سورگاه در ناحیه لرستان با توجه به ارتباطات منطقه ای، در امتداد عرض جغرافیایی درون کمربند حاره شمالی (چکیده)
88 - سازندهای هفت تومان و فرخی در منطقه خور: تحلیل رخساره ها و محیط رسوبی (چکیده)
89 - مطالعات فسیل شناسی و چینه شناسی سازند مزدوران در شرق حوضه کپه داغ (چکیده)
90 - زیست چینه نگاری و دیرینه بوم شناسی تورونین– سانتونین بر پایه روزن بران شناور،سازند سورگاه، تاقدیس سورگاه، جنوب باختر ایلام (چکیده)
91 - روزنداران کفزی بزرگ توالی ائوسن میانی سازند شهبازان در تاقدیس کوه چناره (بزرگراه اندیمشک خرم آباد)، جنوب شرق حوضه لرستان (چکیده)
92 - Palynofacies-based sequence stratigraphy of the Upper Cretaceousstrata (Abderaz Formation) in east of Koppe Northeast of Iranh-Dagh Basin, (چکیده)
93 - Early Eocene planktonic and benthic foraminifera from the Khangiran formation (northeast of Iran) (چکیده)
94 - Nitrogen isotope variations and environmental perturbations during Cenomanian-Turonian transition in the NE Tethyan realm, Kopet-Dagh basin (چکیده)
95 - Paleoenvironmental perturbation across the Cenomanian-Turonian boundary (OAE2) in the Kopet-Dagh basin inferred from benthic foraminiferal assemblages and geochemical anomalies (چکیده)
96 - بیواستراتیگرافی و محیط رسوبی بخش عرب در حوضه خلیج فارس (چکیده)
97 - A multi-proxy chemostratigraphy of the Cenomanian/Turonian transition in Kopet-Dagh basin (NE Iran); implication for oceanic temperature and pCO2 variations (چکیده)
98 - Stratigraghy and Identifying Boundaries of Mozduran Formation with Magnetite Method in East Kopet-Dagh Basin (چکیده)
99 - Benthic foraminiferal response to environmental changes across Cenomanian/Turonian boundary (OAE2) in the northeastern Tethys, Kopet-Dagh basin (چکیده)
100 - مطالعه ریز رخساره ها و محیط رسوبگذاری سازند مزدوران در شرق حوضه کپه داغ (چکیده)
101 - بررسی تغییرات عمقی سازند آب تلخ در شرق حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
102 - تغییرات آب و هوای دیرینه طی گذر سنومانین-تورونین (2OAE-2) بر اساس مطالعات کمواستراتیگرافی در حوضه ی رسوبی کپه داغ (چکیده)
103 - بیواستراتیگرافی، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی نهشته های آواری کربناته کرتاسه زیرین، شرق ایران مرکزی، دیهوک (چکیده)
104 - Biostratigraphy, depositional environment and sequence stratigraphy of Late Cretaceous clastic-evaporite-carbonate deposits, east of Central Iran, Bajestan (چکیده)
105 - زیست چینه نگاری سازند آب تلخ بر مبنای روزن داران شناور در برش روستان آب تلخ (چکیده)
106 - Biostratigraphy of the Abderaz Formation based on heterohelicids, at six stratigraphical sections in east and center of the Kopeh-Dagh sedimentary basin, northeastern of Iran (چکیده)
107 - زیست چینه نگاری و دیرینه بوم شناسی سازند چهل کمان در برش الگو (شرق حوضه رسوبی کپه داغ) و معرفی اثرفسیلهای آن (چکیده)
108 - Planktonic foraminiferal turnover across the Cenomanian –Turonian boundary (OAE2) in the northeast of the Tethys realm, Kopet-Dagh Basin (چکیده)
109 - Calcareous nannofossil biostratigraphy of Campanian strata (Abtalkh Formation) from the eastern Koppeh-Dagh Basin, NE Iran (چکیده)
110 - Conodont biostratigraphy of late Devonian deposits in the Shirband section (Damghan, NE Iran) (چکیده)
111 - Investigating the paleoecological characteristics of Abtalkh Formation at Bahadorkhan Section (Central Kopet-Dagh) based on planktonic and benthic foraminifera (چکیده)
112 - بررسی مرز PETMدر مرکز حوضه رسوبی کپه داغ در مقطع کارناوه (چکیده)
113 - چینه نگاری زیستی و سکانسی سازند چهل کمان در برش جوزک، غرب حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
114 - تفسیر زیست چینه نگاری سازند جمال بر اساس روزن دارن کف زی در ناحیه طبس (ایران مرکزی) (چکیده)
115 - بایواستراتیگرافی سازند آبدراز در برش قره سو براساس فرامینیفرهای پلانکتونیک، شمال شرق ایران (چکیده)
116 - انطباق زونهای زیستی سازند آبدراز (شرق حوضه رسوبی کپه داغ) برمبنای روزنداران پلانکتونیک و پالینومورفها (داینوفلاژلهها) (چکیده)
117 - پالینوفاسیس و میکروفاسیس سازند آبدراز در شرق حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
118 - بایواستراتیگرافی سازند آب تلخ بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک، حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران (چکیده)
119 - مطالعه قاعده زمانی آشکوب کامپانین در سازند آب تلخ، برش قره سو، شمال شرق ایران (چکیده)
120 - روند تکاملی تجمعات Alveolina از توالی رسوبی ایلردین- کوئزین در کوههای سلطانیه (البرزغربی) (چکیده)
121 - گسترش چینه شناسی سازندهای ائوسن- میوسن در جنوب غرب ایران (زاگرس) (چکیده)
122 - چینه زیستی نهشته های کرتاسه شرق ایران مرکزی برمبنای فرامینیفرهای بنتیک، منطقه بشرویه (چکیده)
123 - پاسخ فرامینیفرهای پلانکتون به تغییرات محیطی در مرز سنومانین- تورونین، شرق حوضه کپه داغ (چکیده)
124 - Investigation of Main Planktonic Foraminiferal Bio-Events in Surgah Formation at Pol-e-Dokhtar Area, South Western of Iran (چکیده)
125 - روزن بران تریاس بالایی بخش حوض خان از سازند نایبند در ایران مرکزی - جنوب نایبندان (چکیده)
126 - تغییرات ایزوتوپی اکسیژن و ارتباط آن با تغییرات آب و هوایی، میزان تولید کربن آلی و اجتماعات فرامینیفرهای بنتیک در مرز سنومانین- تورونین، شرق حوضه ی کپه داغ (چکیده)
127 - بررسی تغییرات عمقی سازند آبدراز در برش روستای آبدراز در شرق حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران (چکیده)
128 - الأحافیر الکلسیة الدقیقة من الحجر الجیری الطباشیری لمتکون الأبدراز Abderaz العلوی والجزء السفلی لمتکون الأبتالخ Abtalkh، فی منطقة کوبت – دوغ Kopet - Dogh شمال شرق إیران (چکیده)
129 - شواهد پالئواکولوژی بر اساس نانوفسیلهای آهکی و تغییرات ایزوتوپی کربن (چکیده)
130 - بررسی تاثیر دیاژنز بر روی سازند سروک در میدان نفتی سیری اسفند واقع در خلیج فارس (چکیده)
131 - پراکندگی و تحلیل آماری روزن بران پلانکتونیک ائوسن در سازند خانگیران )برش دهانه ورودی ناودیس چهل کمان، باختر سرخس( و کاربرد دیرین بو مشناختی آنها (چکیده)
132 - زیست چینه نگاری سازند کژدمی در برش تنگ ماغر، شمال غربی بهبهان بر مبنای روزنداران پلانکتونیک (چکیده)
133 - Palaeoenvironmental reconstruction based on coralline red algal and foraminifera assemblages in Oligo-Miocene succession of NW central Zagros, Iran (چکیده)
134 - بررسی تغییرات اکسیژن و مواد مغذی در توالیهای رسوبی سازند آب تلخ در برش بهادرخان (کپه داغ مرکزی) برمبنای روزنداران کفزی (چکیده)
135 - روزنداران کفزی بزرگ توالی ائوسن میانی شهبازان در تاقدیس کوه چناره(بزرگراه اندیمشک خرم آباد)، جنوب شرق حوضه لرستان (چکیده)
136 - زیست چینه نگاری سازند آبدراز در برش باغک پادها ( شرق حوضه رسوبی کپه داغ ) براساس داینوفلاژله ها (چکیده)
137 - پالینوفاسیس سازند تیرگان در شرق حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
138 - سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری نهشته های کرتاسه پسین منطقه بجستان (چکیده)
139 - زیست چینه نگاری سازند آب تلخ در برش بهادرخان (کپه داغ مرکزی) برمبنای روزن داران پلانکتونیک (چکیده)
140 - بایواستراتیگرافی سازند کلات در برش پدلی (چکیده)
141 - لیتواستراتیگرافی و بیواستراتیگرافی نهشته های کرتاسه پیشین منطقه دیهوک برمبنای اربیتولین، شرق ایران مرکزی (چکیده)
142 - زیست چینه نگاری سازند تیرگان براساس پالینومورفها و روزن داران کف زی در شرق حوضهی کپه داغ (چکیده)
143 - Larger benthic foraminifera: a tool for biostratigraphy, facies analysis and paleoenvironmental interpretations of the Oligo-Miocene carbonates, NW Central Zagros Basin, Iran (چکیده)
144 - Facies and Sedimentary Environment of Tirgan Formation in Estakhri Village, SW Kopet Dagh Basin (چکیده)
145 - بررسی تغییرات سطح آب دریا بر مبنای روزن داران کف زی آگلوتینه و آهکی سازند آب تلخ در برش بهادرخان (کپه داغ مرکزی) (چکیده)
146 - مقایسه چینه نگاری سکانسی و محیط رسوبی سازند آسماری در نواحی فارس، خوزستان و لرستان از حوضه زاگرس (چکیده)
147 - زیست چینه نگاری سازند آب تلخ بر اساس نانوفسیلهای آهکی در شرق حوضه کپه داغ برش چینه شناسی پادها (جنوب شرق مشهد) (چکیده)
148 - تعیین ژرفای دیرینه و مطالعه وقایع زیستی مرز سانتونین- کامپانین بر اساس روزن بران شناور در خاور حوضه کپه داغ ٬ شمال خاور ایران (چکیده)
149 - دیرین بوم شناسی و محیط دیرینه شیل های ارغوانی قاعده سازند پابده در برش بیشه دراز جنوب باختر ایران (چکیده)
150 - A Cenomanian-Turonian drowning unconformity on the eastern part of Kopet-Dagh basin, NE Iran (چکیده)
151 - زیست چینه نگاری سازند آب تلخ بر مبنای نانوفسیل های آهکی در حوضه کپه داغ خاوری، برش های چینه شناسی جلیل آباد )جنوب باختر کلات( و روستای آب تلخ )خاور مشهد( (چکیده)
152 - آنالیز رخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی نهشته های کرتاسه پیشین واقع در شرق ایران مرکزی (چکیده)
153 - زیست چینه نگاری سازند ایلام در برش تاقدیس شاه نخجیر (جنوب غرب ایلام) (چکیده)
154 - Paleoenvironmental reconstruction of the upper Cretaceous succession (Abtalkh Formation) of the Kopeh-Dagh Basin, northeastern Iran based on foraminiferal and palynological analyses (چکیده)
155 - Integrated biostratigraphy and stage boundaries of the Abderaz Formation, east of the Kopeh-Dagh sedimentary basin, NE Iran (چکیده)
156 - بیوستراتیگرافی و تعیین سن سازند آب‌تلخ برمبنای نانوپلانکتون های آهکی در مرکز حوضه کپه داغ شرقی، برش چینه‌شناسی روستای آب تلخ (شمال شرق مشهد) (چکیده)
157 - تغییران سطح آب دریا و بیوژئوگرافی سازند ایلام بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک در تاقدیس کوه سلطان (زاگرس) (چکیده)
158 - پالئواکولوژی و بیوستراتیگرافی سازند آبتلخ بر مبنای نانوفسیل های آهکی در برش جلیل آباد (قره سو) (جنوب غرب شهرستان کلات) (چکیده)
159 - بازسازی محیط دیرینه براساس جلبک های قرمز کورالین در توالی الیگو - میوسن، شمال غرب زاگرس مرکزی (چکیده)
160 - A note on the discovery of the suturocavate dinoflagellate cyst (Limbodinium absidatum) in the Middle East (Binalud Mountains, NE Iran (چکیده)
161 - زیست چینه نگاری بخش پایینی سازند خانگیران بر مبنای فرامینیفر های پلانکتونیک در برش ناودیس چهل کمان، خاور حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
162 - زیست چینه نگاری گذر آپتین – آلبین در برش تنگ ماغر، شمال باختری بهبهان (چکیده)
163 - سنگ چینه نگاری و دیرینه شناسی قسمت فوقانی سازند تیرگان و بخش تحتانی سازند سرچشمه در برش پیغو(جنوب بجنورد) (چکیده)
164 - زیست چینه نگاری سازند کژدمی بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک، برش تنگ ماغر، شمال باختری بهبهان (چکیده)
165 - بیواستراتیگرافی سازند آب تلخ بر مبنای نانوفسیلهای آهکی و انطباق آن با فرامینیفرهای پلانکتونیک در برش پادها (شرق حوضه کپه داغ) (چکیده)
166 - مطالعه خارپوستان سازند آبدراز در برش آبدراز و معرفی Plesiocorys )(Plesiocorys placenta) برای اولین بار از ایران (چکیده)
167 - پالئواکولوژی فرامینیفرهای کف زی بزرگ پالئوین- ائوسن زیرین در برش زرگر (جنوب بیرجند، شرق ایران) (چکیده)
168 - پالئواکولوژی روزن داران کف زی ابتدای ترشیاری در برش مرغوک واقع در جنوب بیرجند (شرق ایران) (چکیده)
169 - نخستین گزارش پتروپودهای خانواده Limacinidae از سازند خانگیران و اهمیت عمق سنجی دیرینه آنها در مقایسه با روزنداران (چکیده)
170 - میکروبیواستراتیگرافی و بوم شناسی دیرینه سازند آب تلخ بر مبنای روزن داران در برش قره سو (جنوب غرب کلات نادری، شمال شرق ایران) (چکیده)
171 - Integrated biostratigraphy of the Upper Cretaceous Abderaz Formation of the East Kopet Dagh Basin (NE Iran) (چکیده)
172 - Dinoflagellate cysts from the Upper Bajocian–Lower Oxfordianof the Dalichai Formation in Binalud Mountains (their biostratigraphical and biogeographical significanceNE Iran): (چکیده)
173 - Biostratigraphy and Sequence Stratigraphy of Paleogene Deposits in Central Kopet-Dagh Basin (NE of Iran) (چکیده)
174 - Facies analysis and sequence stratigraphy of the Asmari Formation in the northern area of Dezful Embayment, south-west Iran (چکیده)
175 - زیست چینه نگاری سازند سورگاه بر مبنای روزن داران پلانکتونیک در میادین نفتی ماله کوه (چاه شماره 1) و سرکان (چاه شماره 1) در منطقه پلدختر استان لرستان (چکیده)
176 - Sequence and Biostratigraphy of Lower Cenozoic succession in the Kopet-Dagh Basin, NE of Iran (چکیده)
177 - زیست چینه نگاری و سنگ چینه نگاری برش مرغوک بر اساس روزن داران کف زی در جنوب بیرجند،شرق ایران (چکیده)
178 - زیست چینه نگاری برش زرگر با استفاده از روزن داران کف زی در جنوب بیرجند، شرق ایران (چکیده)
179 - چینه نگاری زیستی سازند آبدراز در برش گردنه مزدوران بر مبنای روزنه داران (چکیده)
180 - سنگ چینه نگاری و دیرینه شناسی قسمت فوقانی سازند کلات و بخش تحتانی سازند پسته لیق در برش چینه شناسی تنگ چهچهه (شمال شرق مشهد) (چکیده)
181 - زیست چینه نگاری و بررسی تغییرات اکسیژن و رابطه آن با کشیدگی حجره های فرامینیفرهای پلانکتونیک در آپتین پیشین،قاعده سازند کژدمی، برش تنگ ماغر (چکیده)
182 - مطالعه خارپوستان سازند آبدراز در برش پادها ، و معرفی Micraster (Micraster) praerogalae برای اولین بار در ایران (چکیده)
183 - بیوستراتیگرافی سازند آبتلخ بر مبنای نانوفسیل های آهکی در برش چینه شناسی جلیل آباد،شرق حوضه کپه داغ(شمال مشهد) (چکیده)
184 - مطالعه رخساره های رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند چهل کمان واقع در شرق حوضه رسوبی کپه داغ (برش پدلی) (چکیده)
185 - پالئواکولوژی سازند آب تلخ در برش پادها واقع در شرق حوضه کپه داغ،بر اساس روزن داران پلانکتونیک و بنتیک (چکیده)
186 - Late Maastrichtian benthic foraminiferal response to palaeoenvironmental changes: a case study from the AbTalkh Formation, west of Kopeh-Dagh Basin, Iran (چکیده)
187 - Biostratigraphy and Mass Extinction Pattern across the Cretaceous/Paleogene Boundary, Northern Alborz, Iran (چکیده)
188 - Paleoceanography and Paleobiogeography Patterns of theTuronian-Campanian Foraminifers from the AbderazFormation, North Eastern Iran (چکیده)
189 - ِDeterminig Santonian Echinoids in Chalk Limestone, Abderaz Formation (type section), Kopet- Dagh basin, Iran (چکیده)
190 - بایواستراتیگرافی سازند آسماری بر اساس روزنداران کف زی بزرگ(شمال خاوری پلدختر) (چکیده)
191 - میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند آسماری در یال جتوبی تاقدیس ماله کوه (جنوب باختری لرستان) (چکیده)
192 - اولین گزارش از پتروپودها و کاربرد آنها در عمق سنجی دیرینه سازندخانگیران (شرق حوضه کپه داغ) (چکیده)
193 - بررسی و مطالعه چینه سنگی و اثرات فسیلی سازند چهل کمان در برش الگو (چکیده)
194 - چینه نگاری زیستی و سکانسی سازند تیرگان در ناودیس خور در شمال شرق مشهد (چکیده)
195 - اولین گزارش از بریوزواهای سازند کلات در برش تنگ دوبرادر، شمال شرق مشهد (چکیده)
196 - تعیین تغییرات سطح آب دریا در سازند سورگاه بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک در میدان نفتی ماله کوه (چاه شماره 1) (چکیده)
197 - پالئواکولوژی مرز ائوسن پیشین- میانی در برش ناودیس چهل کمان واقع در شرق حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
198 - مطالعه میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند جمال در برش علی بیک (غرب شهرستان بردسکن) (چکیده)
199 - زیست چینه نگاری سازند سورگاه بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک در منطقه پلدختر، استان لرستان (چکیده)
200 - پالئواکولوژی مرز ایپرزین- لوتتین بر مبنای فرامینیفرها در برش یاقل، غرب حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
201 - زیست چینه نگاری سازند سورگاه در چاه شماره 2 میدان نفتی ماله کوه در منطقه پلدختر (استان لرستان) (چکیده)
202 - بررسی تغییرات سطح آب دریا و اکسیژن سازند سورگاه بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک در میدان نفتی سرکان(چاه شماره 2) شمال شرق پلدختر (چکیده)
203 - اولین گزارش از ایکنوفسیل Paleodictyon majus از نهشته های ائوسن واقع در برش تنگ علیا( شمال غرب نیشابور) (چکیده)
204 - اولین گزارش از جنس سوکولوویا (Sokolowia)همراه با مدل زندگی و پالئواکولوژی این جنس در سازند خانگیران، شرق حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
205 - تعیین مرز سانتونین- کامپانین سازند آب تلخ در برش گردنه مزدوران بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک (چکیده)
206 - مطالعه زیست دیرینه شناسی و جغرافیای دیرینه بخش آهکی سیمره سازند گورپی بر مبنای شناسایی سیستماتیک خارپوستان و فرامینیفرهای پلانکتونیک برش چشمه کبود ، جنوب استان ایلام (چکیده)
207 - وقایع زیستی فرامینیفرهای پلانکتونیک در مرز کونیاسین- سانتونین در سازند آبدراز (برش الگو) شمال شرق کپه داغ (چکیده)
208 - میکروبایواستراتیگرافی سازند آب تلخ بر مبنای فرامینیفرها در برش چهچهه (شمال شرق مشهد) (چکیده)
209 - ریز زیست چینه نگاری محدوده مرز سنومانین- تورونین در برش حمام قلعه در شرق کپه داغ (چکیده)
210 - Biostratigraphy and foraminiferal bioevent of the Abderaz Formation (Middle Turonian – Lower Campanian) in Kopeh-Dagh sedimentary basin, northeastern Iran (چکیده)
211 - agglutinated foraminifera of the paleocene/eocene boundary in shallow setting (chehel-kaman formation, kopet-dagh basin, Iran) (چکیده)
212 - shallow benthic foraminifera from the Early paleogene carbonate platform. northeastern Iran (چکیده)
213 - بایواستراتیگرافی سازند آب تلخ برمبنای فرامینیفرها در برش گردنه مزدوران (چکیده)
214 - بررسی میکروفاسیس و محیط رسوبگذاری سازند کلات در برش تنگ دوبرادر شمال شرق مشهد (چکیده)
215 - Agglutinated benthic foraminifera and changes of paleoenvironment conditions across the Cretaceous- Paleogene boundary in the Glanderud section, Alborz basin, North of Iran (چکیده)
216 - میکروبایواستراتیگرافی سازند سورگاه بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک در چاه شماره 1 سرکان، شمال باختری اندیمشک (چکیده)
217 - اولین گزارش از پتروپودها و کاربرد آنها در عمق سنجی دیرینه سازند خانگیران (شرق حوضه کپه داغ) (چکیده)
218 - بررسی و معرفی بریوزوئرهای سازند جمال در منطقه بردسکن(برش علی بیگ) (چکیده)
219 - زیست چینه نگاری سازند آسماری در چاه شماره 2 میدان نفتی قلعه نار (چکیده)
220 - بررسی و مطالعه چینه سنگی و اثرات فسیلی سازند چهل کمان در برش الگو (چکیده)
221 - زیست چینه نگاری بخش زیرین سازند خانگیران بر مبنای روزن داران پلانکتونیک در برش الگو (روستای یاقل، شمال شهر درگز) غرب حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
222 - اثر فسیلهای کرتاسه پایینی درمناطق امان آباد و بازحوض درحوضه بینالود، جنوب مشهد (چکیده)
223 - تعیین مرز سازندهای سورگاه و ایلام در منطقه ی پلدختر (استان لرستان)بر اساس نانوپلانکتون های آهکی (چکیده)
224 - زیست چینه نگاری بخش فوقانی سازند سورگاه و قاعده سازند ایلام بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک در منطقه ی پلدختر (استان لرستان) (چکیده)
225 - بررسی فرامینیفرهای آگلوتینه ی سازند خانگیران در برش ناودیس چهل کمان،شرق حوضه ی رسوبی کپه داغ (چکیده)
226 - توصیف بایواستراتیگرافی مرز ائوسن زیرین، میانی در برش روستای یاقل، شمال شهر درگز، غرب حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
227 - پالئواکولوژی سازند خانگیران بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک در برش ناودیس چهل کمان واقع در شرق حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
228 - بررسی گذر ساسند سورگاه به ساسند ایلام در یال جنوبی تاقدیس کوه سلطان (چکیده)
229 - اولین مطالعه جلبک های آهکی نهشته های کرتاسه پایینی منطقه امان آباد،جنوب مشهد (چکیده)
230 - ریز زیست چینه نگاری سازند ایلام در یال جنوبی تاقدیس کوه سلطان در جنوب غرب استان لرستان (چکیده)
231 - زیست چینه نگاری گذر ائوسن پیشین – میانی در برش ناودیس چهل کمان واقع در شرق حوضه ی رسوبی کپه داغ (چکیده)
232 - الگوی توزیع فرامینیفرهای بنتیک و بررسی رخداد هیپرترمالی در مرز ایپرزین -لوتتین در برش یاقل ، غرب حوضه کپه داغ (چکیده)
233 - توصیف سیستماتیک، پالئواکولوژی و پالئوبیوژئوگرافی دوکفه‌ایهای اویستر سازند خانگیران در برش ناودیس چهل کمان، شرق حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
234 - زیست چینه شناسی ردیف سنگهای ژوراسیک میانی – پسین در برش بقیع (رشته کوه بینالود، شمال غرب نیشابور) بر مبنای فونای آمونیتی (چکیده)
235 - مطالعه جغرافیای دیرینه عضو سیمره، سازند گورپی، بر مبنای شناسایی سیستماتیک خارپوستان و روزن‌داران در برش میش ـ خاص، جنوب شرق استان ایلام (چکیده)
236 - پالینواستراتیگرافی و محیط دیرینه سازند سرچشمه در برش چینه شناسی انجیر بلاغ، شرق حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
237 - چینه نگاری زیستی سازند تیرگان در دو ناحیه جوزک و چمن بید واقع در غرب حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
238 - Lithostratigraphic and Biostratigraphic studies of Neyzar Formation in Jalil- Abad section (northwest of Mashhad, Iran) (چکیده)
239 - مطالعات چینه شناسی و فسیل شناسی نهشته های ائوسن در برش تنگ علیا واقع در شمال غرب نیشابور (چکیده)
240 - بررسی زیست چینه ای مرز سنومانین-تورونین در برش شوراب (چکیده)
241 - میکرو بایواستراتیگرافی مرز سنومانین-تورونین در برش شوراب(شرق حوضه کپه داغ) (چکیده)
242 - رخساره های رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند تیرگان در شرق حوضه کپه داغ (دره خور، شمال شرق مشهد) (چکیده)
243 - بیوژئوگرافی و تعیین مرز سانتونین- کامپانین سازند آبدراز در برش الگو بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک (چکیده)
244 - میکروبایواستراتیگرافی سازند آب تلخ بر اساس فرامینیفرهای پلانکتون در برش قره سو (جنوب غرب شهرستان کلات نادری) (چکیده)
245 - بررسی پالئواکولوژی رسوبات کرتاسه بالایی و ژالئوسن زیرین در برش زیارت کلا، البرز مرکزی بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک و بنتونیک (چکیده)
246 - بررسی سازند آب تلخ و تعیین مرز سانتونین- کامپانین در برش پادها بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک (چکیده)
247 - Determining Santonian Echinoids in Chalk limestone, Abderaz Formation(type section), Kopet- Dagh basin, Iran (چکیده)
248 - Biostratigraphy of Late Cretaceous deposits in Lofa member, based on Echinoids (چکیده)
249 - Study of Planktonic morphotype of the Abderaz Formation at type section, Iran (چکیده)
250 - Biostratigraphy and determining the paleosalinity Upper Maastrichtian based on Echinocorys and Planktonic Foraminifera at Jorband section, Central Alborz, Iran (چکیده)
251 - Introducing of Echinoids of the Gurpi Formation, Seimareh Member, Ilam province, Iran (چکیده)
252 - Age determination of Abderaz Formation based on Foraminifera in Shurab section-east Kopet- Dagh basin, NE Iran (چکیده)
253 - The survey of Middle- Late Jurassic rocks in the west of Binalud Range Zone based on Macrofossils (چکیده)
254 - icrobiostratigraphy of Abderaz Formation based on Foraminifera in Chahchaheh section (East of Kopet- Dagh Basin), Iran (چکیده)
255 - Planktonic Foraminiferal bioevents in the ATuronian/ Coniacian boundary interval in the Abderaz Formation at type section, Kopet-Dagh basin, Iran (چکیده)
256 - Paleoecological significance of the Trace Fossils of Abderaz Formation in Hamam- Ghaleh section (NE IRAN) (چکیده)
257 - Biostratigraphy of Abderaz Formation based on Foraminifera in Abderaz Village section (Kopet- Dagh), NE Iran (چکیده)
258 - Palynofacies and Paleoenvironmental of the Sarcheshmeh formation at Anjirbolagh section east of Kopet- Dagh (northeast of Mashhad, Iran) (چکیده)
259 - زیست چینه نگاری سازند آبدراز در برش حمام قلعه بر مبنای روزن داران و مقایسه آن با برش الگو (چکیده)
260 - چینه نگاری زیستی و محیط رسوبگذاری سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس خویز (شمال شرق بهبهان) (چکیده)
261 - ایکنوفاسیس گلوسی فانجیتس در آخرین افق سازند آب دراز، ویژگیها و کاربردها در تفسیر محیط رسوبی (چکیده)
262 - Microbiostratigraphy and Depositional Environment of Kalat Formation based on Foraminifera in Kalat-Naderi section (Northeast of Mashhad, Iran) (چکیده)
263 - مطالعه میکروبایواستراتیگرافی و میکروفاسیس سازند تیرگان در برش چمن بید (چکیده)
264 - تعیین مرز کونیاسین- سانتونین در سازند آبدراز بر مبنای فرامینیفرها در برش چینه شناسی روستای آبدراز (شرق مشهد) (چکیده)
265 - تعیین عمق دیرینه سازند آبدراز در برش پادها بر اساس فرامینیفرهای کف زی (چکیده)
266 - پالینواستراتیگرافی سازند سرچشمه در برش انجیر بلاغ شرق کپه داغ (چکیده)
267 - اولین گزارش از جنس (Calliderma sp) متعلق به رده آستروئیدا (ستاره های دریایی) از سازند آیتامیر، حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران (چکیده)
268 - بایواستراتیگرافی سازند آبدراز بر مبنای فرامینیفرها در برش شوراب (شرقی ترین بخش حوضه کپه داغ) (چکیده)
269 - زیست چینه نگاری سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس خویز (شمال شرق بهبهان) (چکیده)
270 - بیوژئوگرافی و تعیین مرز سانتونین- کامپانین سازند آبدراز در برش الگو بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک (چکیده)
271 - اولین گزارش از تریس فسیل (ریزوکورالیوم) در سازند آبدراز. برش حمام قلعه (چکیده)
272 - چینه شناسی و فسیل شناسی سازند آب تلخ در برش الگو (شرق مشهد) (چکیده)
273 - مطالعه بیو استراتیگرافی و میکروفاسیس سازند تیرگان در برش چمن بید (غرب حوضه کپه داغ) (چکیده)
274 - بایواستراتیگرافی سنگهای ژوراسیک پسین در دهنه حیدری- بجنو (شمال غرب نیشابور) بر مبنای فونای آمونیتی (چکیده)
275 - تعیین مرز سنومانین- تورونین بر اساس مطالعات فسیل شناسی و مقایسه آن با داده های ژئوشیمیایی در مناطق شرق کپه داغ (چکیده)
276 - نگرشی جدید بر سازند آبدراز در مناطق شرق حوضه کپه داغ (چکیده)
277 - چینه شناسی زیستی و چینه شناسی سنگی ردیف رسوبی ژوراسیک پسین در دهنه حیدری- بجنو (شمال غرب نیشابور) با توجه به فونای آمونیتی (چکیده)
278 - نگرشی نوین بر سازند نیزار بر اساس یافته های جدید فسیلی (چکیده)
279 - بایواستراتیگرافی سنگهای ژوراسیک پسین در بقیع (شمال غرب نیشابور) بر مبنای فونای آمونیتی (چکیده)
280 - بایواستراتیگرافی سازند آبدراز در برش حمام قلعه بر مبنای فرامینیفرها و مقایسه آن با برش الگو (چکیده)
281 - چینه شناسی و فسیل شناسی سازند آب تلخ بر مبنای فرامینیفرها در برش حمام قلعه و مقایسه آن در برش الگو در محدوده شمال شرق مشهد (چکیده)
282 - مطالعات میکروبایواستراتیگرافی نهشته های ائوسن در غرب رشته کوههای بینالود واقع در شمال غرب شهرستان نیشابور (چکیده)
283 - میکروبایواستراتیگرافی و محیط رسوبگذاری سازند کلات در برش الگو (تنگ نیزار) شمال شرق مشهد (چکیده)
284 - مطالعه سنگ چینه ای و زیست چینه ای سازند چهل کمان در برش جوزک واقع در غرب حوضه کپه داغ (چکیده)
285 - میکرواستراتیگرافی و محیط رسوبی سازند آبدراز در دو برش قلعه زو (شمال غرب شیروان) و زنگولانلو (جنوب درگز) (چکیده)
286 - بازنگری سن سازند مزدوران در ناودیس خور, شمال شرق مشهد (چکیده)
287 - رخساره ها و محیط رسوبی نهشته های ژوراسیک میانی تا فوقانی در دهنه حیدری (شمال غرب نیشابور) (چکیده)
288 - میکروبایواستراتیگرافی و محیط رسوبی سازند کلات در برش تنگ چهچهه (شمال شرق مشهد) و مقایسه آن با برش الگو (چکیده)
289 - تنوع کانی شناسی واحد های گل سفید (chalk) سازند آب دراز در برش حمام قلعه (چکیده)
290 - لیتواستراتیگرافی و بایواستراتیگرافی سازند تیرگان در برش مرجع، غرب حوضه کپه داغ (چکیده)
291 - چینه نگاری سکانسی سازند چهل کمان بر مبنای فرامینیفر ها در برش جوزک واقع در غرب بجنورد (چکیده)
292 - نگرشی جدید بر سازند ابدراز در مناطق شرق حوضه کپه داغ (چکیده)
293 - بررسی سن افیولیت ملانژ ناحیه سبزوار بر اساس اطلاعات فسیل شناسی و مقایسه ان با داده های رادیومتری (چکیده)
294 - مطالعه خارپوستان سازند ابداراز در مناطق شرق حوضه كپه داغ (چکیده)
295 - تعیین سن افیولیت ملانژ شمال تربت حیدریه بر اساس مطالعات فسیل شناسی (چکیده)
296 - مطالعه اينوسراموسهاي سازند ابدراز در مناطق شرق حوضه كپه داغ (چکیده)