هجدهمین و ششمین کنکره بین المللی زیست شناسی ایران , 2014-08-26

عنوان : ( تعیین ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم لیپواکسیژناز استخراج شده از تخم کتان )

نویسندگان: سمیه طبخی , احمد آسوده , محمدرضا حسین دخت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آنزیم لیپواکسیژناز(لینولئات: اکسیژن اکسیدوردوکتاز;(EC 1,13,11,12) آنزیم کلیدی در تجزیه اکسیداتیو لیپید ها است. این آنزیم نخستین واکنش هیدروپراکسیداسیون لینولئک اسید و سایر اسید های چرب غیر اشباع و استر های حاوی بخش سیس،سیس-1و4-پنتادی ان را کاتالیز می کند.در این مطالعه به بررسی ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم لیپواکسیژناز(LOX) تخلیص شده از تخم کتان(Linumusitatissimum) پرداخته شد. به منظور بررسی اثر pH بر فعالیت و پایداری آنزیم لیپواکسیژناز از سه نوع سیستم بافری مختلف در محدوده pH 5 تا 9 استفاده شد. این سیستم های بافری شامل : بافر استات سدیم,pH 6-7.5) 50 میلی مولار)، بافر فسفات سدیم(, pH 6-7.550 میلی مولار) و بافر Tris-Hcl(, pH 7.5-950 میلی مولار)است. همچنین اثر دماC)°65 -C°20) بر روی فعالیت و پایداری آنزیم تعیین شد. اثر یون های فلزی مختلف(Mn2+,Co2+,Zn2+,Mg2+)در غلظت های)0.01،0.1و1میلی مولار)نیز بررسی شد. بر اساس نتایج بدست آمده، pH بهینه آنزیم 7،5 و آنزیم در محدوده pH 7-9 پایدار است. دمای بهینه آنزیم C°45 و آنزیم در محدوده دمایی C°60 پایدار است.فعالیت آنزیم پس از انکوباسیون با Zn2+ افزایش، در حالیکه پس از انکوبه شدن باMn2+ کاهش یافت.

کلمات کلیدی

, تخم کتان((Linumusitatissimum, لیپواکسیژناز (LOX) , ویژگی های بیوشیمیایی, یون فلزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042794,
author = {طبخی, سمیه and آسوده, احمد and حسین دخت, محمدرضا},
title = {تعیین ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم لیپواکسیژناز استخراج شده از تخم کتان},
booktitle = {هجدهمین و ششمین کنکره بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2014},
location = {کرج, ايران},
keywords = {تخم کتان((Linumusitatissimum، لیپواکسیژناز (LOX) ، ویژگی های بیوشیمیایی،یون فلزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم لیپواکسیژناز استخراج شده از تخم کتان
%A طبخی, سمیه
%A آسوده, احمد
%A حسین دخت, محمدرضا
%J هجدهمین و ششمین کنکره بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2014

[Download]